Beleidsmedewerker

Wat is een beleidsmedewerker?

Een beleidsmedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf of organisatie bezighoudt met het ontwikkelen, uitzetten, monitoren en evalueren van het beleid. Dat kan beleid zijn op allerlei terreinen. Denk bijvoorbeeld aan economie, financiën, sport, onderwijs of gezondheid. Doorgaans heeft iedere beleidsmedewerker binnen een organisatie een eigen afdeling of werkterrein waarvoor hij verantwoordelijk is.

Wat is beleid?

Beleid betreft het formuleren van doelen, middelen en een tijdsplanning, waarbij deze drie elementen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Hierbij gaat het erom vast te stellen wat de doelen zijn en met welke middelen en op welke termijn deze kunnen worden behaald. Bij de doelstelling wordt onderscheid gemaakt tussen metadoelen, tussendoelen en einddoelen. Een voorbeeld om het verschil duidelijk te maken: bij een overheidscampagne die erop gericht is overgewicht bij jongeren tegen te gaan, kan het einddoel zijn: het aantal gevallen van ernstig overgewicht terugbrengen met 50% in vijf jaar. Een tussendoel zou in dat geval kunnen zijn: in twee jaar tijd een afname bereiken van 20%. Een van de metadoelen (ook wel achterliggende of secundaire doelen) zou kunnen zijn het terugbrengen van de kosten die het overgewicht met zich meebrengt (denk vooral aan gezondheidszorg).

Wat doet een beleidsmedewerker?

Wat beleidsmedewerkers precies doen hangt af van de organisatie waarvoor ze werken. In elk geval houden ze zich zich bezig met het bedenken van antwoorden op (maatschappelijke) vraagstukken. Hiervoor schrijven en beoordelen beleidsmedewerkers beleidsteksten en onderzoeksrapporten, treden ze op als woordvoerder voor hun afdeling en adviseren ze inzake het te voeren beleid. In de regel nemen beleidsmedewerkers niet zelf de besluiten, maar bekleden ze een adviserende rol.

Waar werken beleidsmedewerkers?

Het grootste deel van de beleidsmedewerkers werkt voor de overheid: bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid, maar ook op Europees niveau. Ook politieke partijen, zorginstellingen, culturele instellingen en grote commerciële bedrijven hebben beleidsmedewerkers in dienst.

Als beleidsmedewerker bij de overheid krijg je veel te maken met politici. Daarnaast kun je als beleidsmedewerker in aanraking komen met bijvoorbeeld communicatieadviseurs en administratief medewerkers. Met wie je verder samenwerkt, is afhankelijk van het terrein waarop je je hebt toegelegd. Ga je als beleidsmedewerker over ruimtelijke ontwikkeling, dan heb je mogelijk contact met planologen en planeconomen. Doe je economisch beleid, dan laat je je onder andere voeden door econometristen. Ben je een beleidsmedewerker die zich toegelegd heeft op milieu, dan heb je bijvoorbeeld contact met weerkundigen en ecologen.

Hoe word je beleidsmedewerker?

Iemand die beleidsmedewerker wil worden, kan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (hbo) of Beleid, communicatie en organisatie (wo). Veel beleidsmedewerkers hebben een specialistische studie gevolgd op het vakgebied waarin ze werkzaam zijn, bijvoorbeeld natuur en milieu of zorg en welzijn.

Doorgaans beginnen beleidsmedewerkers als beleidsondersteuner of junior beleidsmedewerker. Ervaren werknemers kunnen doorgroeien naar hogere beleidsfuncties. Een strategisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met scenario’s voor de toekomst en poogt daarop in te spelen. Als coördinerend beleidsmedewerker bekleed je een meer leidinggevende functie en draag je verantwoordelijkheid voor meerdere processen.