Privacy en voorwaardenGebruiksvoorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Bezoeker van de website Vacatures.nl en alle hieraan verbonden apps en andere (mobiele) software (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd);
Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website van Vacatures.nl zijn geplaatst;
Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan Vacatures.nl worden aangeboden (waarnaar Vacatures.nl doorverwijst).

2. Identiteit

Vacatures.nl is een website van: Vacatures.nl BV
Bezoek-/postadres: Vreedstraat 6, 5314BK, Bruchem
KvK: 57817529
BTW: NL818785974

3. Toepasselijkheid

3.1 - Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door gebruiker.

3.2 - De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is door gebruiker te raadplegen via de website. Vacatures.nl wijst erop dat de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. We raden je daarom aan de gebruiksvoorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account.

4. Diensten

4.1 - Vacatures.nl biedt gebruikers de volgende diensten:

Werkzoekenden:
 • Het vrijblijvend en kosteloos zoeken in het complete vacature-aanbod (zowel directe als indirecte vacatures) op Vacatures.nl.
 • Rechtstreeks solliciteren op directe vacatures via Vacatures.nl.
 • Het uploaden van het curriculum vitae en aanmaken van een profiel op Vacatures.nl, teneinde dit onder de aandacht te brengen van potentiële werkgevers en recruiters.
 • Het opvragen van salarisschalen van functies bij werkgevers via de salariswidget van Vacatures.nl op externe websites van deze werkgevers.
Werkgevers en recruiters:
 • Het vrijblijvend, kosteloos en onbeperkt plaatsen van vacatures op Vacatures.nl.
 • Het adverteren van vacatures; deze worden dan op een opvallende plek boven- of onderin geplaatst. Bij geadverteerde vacatures wordt betaald voor het resultaat.
 • Het zoeken naar cv’s en profielen in een database en met toestemming van de werkzoekende toegang krijgen tot gegevens in het cv en profiel.
 • Het plaatsen van de salariswidget van Vacatures.nl op de eigen website, teneinde werkzoekenden inzicht te geven in salarisschalen van functies en op deze manier in contact te komen met werkzoekenden die de widget invullen.

4.2 - Via de website wordt in geval van indirecte vacatures doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. Vacatures.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.3 - De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie Vacatures.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. Vacatures.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles. Dit geldt ook voor sollicitaties. Vacatures.nl oefent geen controle uit op de personen die via de website reageren op een vacature. Wij kunnen niet controleren dat zij zijn wie zij beweren te zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sollicitatie.

4.4 - Vacatures.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.5 - Vacatures.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van Vacatures.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruik van de website

5.1 - Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 - Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 - Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 - Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de gebruiksvoorwaarden.

5.5 - Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met Vacatures.nl BV.

5.6 - Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 - Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken bij gebruik van de website;
 • Spam of andere ongewenste (commerciële) e-mailberichten te genereren die in strijd zijn met anti-spamwetgeving, of het gebruik hiervan te bevorderen;
 • Zich uit te geven voor andere of niet-bestaande personen, of om een valse account aan te maken met andere doelen dan deze waarvoor de website is bedoeld (zie onder artikel 4, ‘Diensten’);
 • De eigen identiteit en/of de herkomst van (e-mail)berichten te verhullen;
 • Contactgegevens te verzamelen middels ‘data mining’ of andere methodes;
 • Contact op te nemen met andere gebruikers van Vacatures.nl op basis van via de website verkregen contactgegevens;
 • Contactgegevens of andere gebruikersdata te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van betrokkenen;
 • Inhoud te verspreiden, uploaden of verzenden die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of dat kan zijn;
 • Illegale activiteiten aan te moedigen of te bevorderen op welke wijze dan ook;
 • Informatie of intellectueel eigendom van een ander te verzenden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van de eigenaar of licentiegever (zie verder: Intellectuele eigendomsrechten);
 • Het normaal gebruik van de website door anderen op welke manier dan ook te belemmeren;
 • Meerdere accounts aan te maken zonder toestemming vooraf van Vacatures.nl.

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 - Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 - Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

5.10 - Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of voogd voordat zij gebruikmaken van de diensten en functionaliteiten op Vacatures.nl. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker minimaal 16 jaar te zijn of toestemming te hebben van een ouder of voogd.

6. Persoonsgegevens

6.1 - Bedrijven die vacatures plaatsen op Vacatures.nl en vervolgens sollictaties ontvangen, krijgen daarmee via Vacatures.nl toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten. Bij het verwerken, bewaren en beveiligen van deze gegevens zijn deze bedrijven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘gegevensverantwoordelijke’. Bedrijven dienen zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6.2 - Bedrijven die sollicitaties via Vacatures.nl ontvangen, mogen de gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

6.3 - Vacatures.nl behoudt zich het recht voor om bedrijven of gebruikers die zich niet houden aan de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens uit te sluiten van het plaatsen van vacatures en geplaatste vacatures te verwijderen.

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 - Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt Vacatures.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

7.2 - Vacatures.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

7.3 - Vacatures.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

7.4 - Tevens sluit Vacatures.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

7.5 - Vacatures.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

 • Handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van dienstverlening door derden via de website;
 • Onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de informatie die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze website worden aangeboden.

7.6 - Vacatures.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.

8. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die op de website wordt getoond (waaronder de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken en industriële tekeningen) is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Vacatures.nl en/of houders daarvan. Voor vermelding van deze gegevens op deze website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen of op andere wijze - die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten is toegestaan - gebruiken van deze informatie, is verboden. Het op ongeoorloofde manier gebruiken van het op deze website aangebodene kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

De Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun intellectuele eigendomsrechten schendt.

Personen of organisaties die te goeder trouw menen dat door Vacatures.nl gehost materiaal copyrightwetgeving schendt, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Contactgegevens zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

Vacatures.nl helpt werkzoekenden een baan en werkgevers geschikt personeel te vinden. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van sollicitanten als van vertegenwoordigers van bedrijven die vacatures plaatsen. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Vacatures.nl omgaat met deze privacygevoelige informatie en met welk doel we de gegevens bewaren. Vacatures.nl verzamelt, verwerkt, bewaakt en beveiligt alle gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.

1. Over Vacatures.nl

Vacatures.nl B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens volgens dit privacybeleid.

Vacatures.nl is een website van: Vacatures.nl BV
Bezoek-/postadres: Vreedstraat 6, 5314BK, Bruchem
KvK:  57817529
BTW: NL818785974

2. Welke gegevens verzamelen we en met welk doel

Welke gegevens we van je verwerken en met welk doel, is afhankelijk van hoe je de website gebruikt: als werkzoekende of namens een bedrijf voor het werven en selecteren van personeel.

Verderop in dit privacybeleid gaan we per groep specifieker in op welke gegevens we wanneer verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we hiermee omgaan. In het algemeen geldt dat we alle gegevens alleen verwerken in het kader van de doelstelling van onze website: het matchen van werkzoekenden met vacatures van bedrijven en omgekeerd.

2.1 Automatische verwerking van gegevens

Vacatures.nl vraagt je soms gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We vragen je hiervoor altijd uitdrukkelijk om toestemming. Daarnaast worden er ook automatisch een aantal gegevens verzameld als je de website gebruikt, zoals het IP-adres waarmee je de website bezoekt en gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de website beter op je wensen en behoeften afstemmen.

3. Inzien, aanpassen en opvragen van je gegevens

Je kunt op elk moment je gegevens wijzigen en vragen om inzicht in de gegevens die Vacatures.nl van je bewaart. Je kunt de gegevens ook schriftelijk opvragen. Om misbruik te voorkomen, vragen we je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na een verzoek hierom verstrekt Vacatures.nl je alle gegevens in een overzichtelijk document. Dit gebeurt binnen 30 dagen.

Je kunt Vacatures.nl altijd vragen je gegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Vacatures.nl zal binnen 30 dagen op je verzoek reageren. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen via je persoonlijke account.

4. Gegevens verwijderen

Je kunt Vacatures.nl op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je een account aangemaakt op de website, dan kun je dit ook zelf doen. Vacatures.nl wist je gegevens binnen 30 dagen na het verzoek.

5. Hoe lang bewaart Vacatures.nl gegevens?

Vacatures.nl bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de website en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we aan je leveren en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gegevens te bewaren, voorkomen we bijvoorbeeld dat gebruikers een account opnieuw moeten instellen en/of gegevens opnieuw moeten invoeren mochten zij na een tijdje weer willen reageren op vacatures of vacatures willen plaatsen.

Heb je gegevens doorgegeven voor het aanmaken van een account of e-mailalert en maak je hier gedurende langere tijd geen gebruik van, dan zal Vacatures.nl je een e-mail sturen om te vragen of je gebruik wilt blijven maken van deze dienst(en). Als je niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwen we je account of alert als inactief en zullen we je gegevens verwijderen.

6. Beveiliging van gegevens

Vacatures.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen.

Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving waar je alleen toegang tot krijgt met een persoonlijk wachtwoord. Voor beveiliging van gegevens maken we onder andere gebruik van firewalls en encryptie.

7. Verwerking van gegevens door derde, verwerkende partijen

Vacatures.nl maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:

 • het verzenden van mailings;
 • hosting;
 • het verzamelen van statistieken;
 • klantenservicedoeleinden;
 • het verzamelen van reviews;
 • het verbeteren van de website.

Met deze verwerkende partijen heeft Vacatures.nl verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

8. Gegevens van werkzoekenden

Als je als werkzoekende gebruikmaakt van Vacatures.nl of een app of software die hieraan is verbonden, kunnen wij je vragen gegevens te verstrekken. Voor het gebruiken van sommige diensten en functionaliteiten is het noodzakelijk dat Vacatures.nl gegevens van je verwerkt.

8.1 Wanneer vragen we werkzoekenden om hun persoonsgegevens?

Voor de volgende diensten en functionaliteiten vragen we je om persoonsgegevens:

 • Het aanmaken van een account
 • Solliciteren rechtstreeks via de website van Vacatures.nl
 • Het instellen van e-mailalerts
 • Het uploaden van een cv
 • Het versturen van een bericht via een contactformulier
 • Het opvragen van salarisschalen via de salariswidget op websites van werkgevers

8.2 Welke gegevens verwerkt Vacatures.nl van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je wilt gebruiken, kan Vacatures.nl de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor je persoonlijke account
 • Woonplaats/locatie waar je werk zoekt
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Gegevens in je curriculum vitae (cv)
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Sollicitatiegegevens: je brief, cv en begeleidend schrijven
 • Berichten die je aan ons verstuurt via het contactformulier
 • Je opleidingsniveau
 • Je beroep
 • Aantal jaren werkervaring

8.3 Waarom verwerkt Vacatures.nl (persoons)gegevens van werkzoekenden?

Vacatures.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen in een zoektocht naar een baan en bij het sollicitatieproces en om onze dienstverlening te verbeteren. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten, zoals e-mailalerts, de cv database en de salariswidget.
 • je account te kunnen beheren.
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht.
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd.
 • op de hoogte te kunnen houden van de nieuwste vacatures.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • mogelijke interessante werkgevers met jou in contact te brengen.
 • onderzoek te doen naar functies en bijbehorende salarisdata.
 • je meer inzicht te geven in salarisschalen van de functie(s) die je zoekt.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

8.4 Wanneer delen we je gegevens met bedrijven en recruiters?

Vacatures.nl stelt gegevens alleen aan bedrijven en recruiters ter beschikking als dat nodig is voor het sollicitatieproces of als je zelf hebt aangegeven dat werkgevers je cv of profiel mogen bekijken en/of contact met je mogen opnemen. We vragen hiervoor altijd je toestemming. Concreet gebeurt dit in de volgende gevallen:

 • Bij sollicitaties
  Als je solliciteert via Vacatures.nl, geef je toestemming je persoonsgegevens door te geven aan het bedrijf of de organisatie waarbij je solliciteert. Voor de verwerking en het opslaan van de gegevens door het bedrijf geldt het privacybeleid van het betreffende bedrijf. Zij moeten daarbij eveneens handelen volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Wanneer je je cv na een sollicitatie zichtbaar maakt voor werkgevers, je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van Vacatures.nl
  Als je bij je sollicitatie aangeeft dat werkgevers je cv mogen inzien of als je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van Vacatures.nl, geef je toestemming dat de informatie in je cv en/of profiel publiekelijk toegankelijk is. Zo kunnen (recruiters die namens) bedrijven op zoek zijn naar nieuw personeel jouw cv en/of profiel bekijken. Voor de bedrijven die jouw cv of profiel bekijken en met jou contact opnemen, geldt tevens het privacybeleid van deze bedrijven.
 • Als je gebruikmaakt van de salariswidget van Vacatures.nl op (een) website(s) van (een) werkgever(s)
  Wanneer je op een externe website (van een werkgever) de salarisschaal voor een bepaalde functie aanvraagt via de salariswidget van Vacatures.nl, vul je hiervoor je beroep, het aantal jaren werkervaring, je opleidingsniveau en contactgegevens in. Om inzicht te krijgen in de salarisschalen, vragen we je toestemming deze gegevens te delen met de werkgever op diens website je de widget hebt ingevuld, zodat deze contact met je kan opnemen.

8.5 Sollicitaties op websites van derden

Op Vacatures.nl staan ook vacatures waarbij je door erop te klikken wordt doorverwezen naar een andere website. Deze websites worden onderhouden door derden. Vacatures.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en de manier waarop deze websites met je gegevens omgaan. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

9. Gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven

Via Vacatures.nl kun je namens een bedrijf of organisatie vacatures plaatsen en/of adverteren. Om dit mogelijk te maken, verwerkt Vacatures.nl ook gegevens die je als vertegenwoordiger van het bedrijf verstrekt.

9.1 Wanneer vragen we vertegenwoordigers van bedrijven om persoonsgegevens?

Als je namens een bedrijf gratis vacatures wilt plaatsen op Vacatures.nl, vragen we je een account aan te maken om de vacatures die je wilt publiceren te kunnen beheren. We vragen altijd om je toestemming om je (persoons)gegevens te verwerken. Ook wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier vragen we je om gegevens.

9.2 Welke gegevens verwerkt Vacatures.nl van vertegenwoordigers van bedrijven?

Persoonsgegevens
 • Voor- en achternaam (vertegenwoordiger/contactpersoon)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor het account
Bedrijfsgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • KvK-nummer
 • Vacaturetitel en -tekst
 • Bedrijfsprofiel
Bedrijfsgegevens

Je kunt op Vacatures.nl tegen betaling ook vacatures adverteren of cv’s raadplegen. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk naast de bovenstaandes gegevens nog een aantal extra gegevens te verwerken. Het gaat dan om gegevens over de geleverde diensten, zoals de campagnes, kliks en budgetten of geopende cv’s. Daarnaast verwerken we gegevens die nodig zijn ten behoeve van de facturering en fiscale verplichtingen, zoals facturen, BTW-nummer en IBAN-nummer(s).

9.3 Waarom verwerkt Vacatures.nl gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven?

Vacatures.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures die je plaatst. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten.
 • werkzoekenden duidelijk te maken bij wie ze solliciteren
 • sollicitaties naar je toe te kunnen zenden.
 • het plaatsen van vacatures zo eenvoudig mogelijk te maken.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • kosten voor geadverteerde vacatures en de cv database in rekening te brengen.
 • te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting).
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

9.4 Verwerken van gegevens door derden

Vacatures.nl wijst je erop dat gegevens die je zelf openbaar maakt (zoals het bedrijfsprofiel) toegankelijk zijn voor derden. Deze gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Vacatures.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe deze sites met je gegevens omgaan.

Om betalingen te bewerkstelligen voor geadverteerde vacatures of kredietinformatie van adverteerders te controleren, kunnen (betalings)gegevens van adverteerders worden gedeeld met partijen waarmee Vacatures.nl zaken doet voor deze doeleinden. Denk aan kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus. Met hen maken we via verwerkersovereenkomsten afspraken over een veilige verwerking van de gegevens volgens de wetgeving. Desondanks kan Vacatures.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

10. Koppelen van werkzoekenden aan werkgevers

Wanneer een werkzoekende via de website van Vacatures.nl solliciteert of zijn cv en/of profiel achterlaat of de salariswidget van Vacatures.nl invult op een externe website, ontvangen wij van deze persoon zijn of haar gegevens. Wij vragen hem of haar altijd uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verwerken en door te geven aan de specifieke bedrijven. Vacatures.nl wordt bij het ontvangen en doorsturen van deze gegevens beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zodra een bedrijf via Vacatures.nl toegang krijgt tot persoonsgegevens van sollicitanten of werkzoekenden, wordt het betreffende bedrijf voor het verwerken, bewaren en beveiligen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG. Het bedrijf dient zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vacatures.nl stelt de gegevens van sollicitanten en werkzoekenden uitsluitend aan bedrijven ter beschikking voor de werving en selectie van personeel. Zij mogen de gegevens alleen voor dit doel gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

Als het opgegeven e-mailadres van de vertegenwoordiger van het bedrijf die de vacature heeft geplaatst onjuist is, kan het zijn dat sollicitaties niet aankomen. Vacatures.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11. Fusies, overnames of andersoortige veranderingen

Mocht er in de toekomst sprake zijn van een fusie, overname, reorganisatie of andersoortige verandering in eigendom of zeggenschap van Vacatures.nl, dan behouden we ons het recht voor verzamelde persoonsgegevens door te geven aan entiteiten die voortvloeien uit deze verandering(en). Dit gebeurt volgens de bepalingen in dit privacybeleid en volgens de geldende wet- en regelgeving.

12. Gebruik van social media

Vacatures.nl is actief op verschillende social mediakanalen, zoals Facebook en LinkedIn. Als je je op de een of andere manier linkt aan ons via deze kanalen, bijvoorbeeld door ons te ‘liken’, een bericht te delen of iets op onze tijdlijn te plaatsen, dan ontvangen we mogelijk gegevens van je, zoals je gebruikersnaam, woonplaats en e-mailadres. Dit is afhankelijk van wat je hebt ingevuld op je profiel en je privacy-instellingen. We slaan deze gegevens niet op in onze systemen.

Voor het gebruik van social mediakanalen gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website. We adviseren je dan ook om altijd op de website zelf de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen. Deze kunnen anders zijn dan die van Vacatures.nl.

13. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over je worden opgeslagen, zoals de websites die je bezoekt en ander surfgedrag. Bekijk voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

14. Vragen

Heb je vragen of klachten over dit privacybeleid of de wijze waarop Vacatures.nl persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

Per mail:
info@vacatures.nl

Per post:
Vacatures.nl B.V.
Vreedstraat 6
5314BK Bruchem

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Aanpassing privacybeleid

Vacatures.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. We raden je daarom aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Vacatures.nl (persoons)gegevens verwerkt. Dit gebeurt te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving.