Vacatures.nl

Informatie Manager, Mr.

BlueTrail Amsterdam
1 dag geleden

Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT33055 Omgeving: Amsterdam/vanuit huis Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 10 juli om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Medior Informatie Manager voor 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving: In de functie ben je procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je (strategische en/of tactische) beleidsdoelstellingen in (strategisch/tactisch) IV-beleid. Binnen het Programma Vergunningen, dat wordt uitgerold in een complex speelveld van businesspartners en stakeholders, heb je als Informatie Manager in het bijzonder de rol van Quality Assurance Manager, dit vraagt van jou een overall visie en het vermogen om steeds weloverwogen strategisch/tactische keuzes te maken, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het eindresultaat.

Taken/werkzaamheden:

 • Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de business strategie.
 • Coördineren van de totstandkoming van het informatieplan en de informatie architectuur.
 • Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, Interne Dienstverlening) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening.
 • Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding.
 • Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en functioneel beheer organisatie.
 • Formuleren van het beleid t.a.v. externe en interne leveranciers.
 • Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende Informatievoorziening.
 • Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits en de vertaling daarvan naar concrete projecten.
 • Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases.
 • Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening.
 • Opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening en bewaken van de budgetbesteding.
 • Laten opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over de uitvoering van het informatieplan, beheerplan en afzonderlijke projecten strategische beleidsrealisatie.

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau op het gebied van Master Bedrijfskundige Informatica. Professional Functioneel beheer (Bisl).
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als (Cluster) Informatie Manager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners.
 • Je hebt 3 jaar relevante ervaring in complexe (overheids) omgeving in de laatste 7 jaar.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het prioriteringsproces in complexe omgevingen.
 • Je bent in het bezit van minimaal 2 relevante referenties.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring in het domein VTH vergunningen. (weging 50%)
 • Je hebt ervaring bij het opleveren van grote programma's. (weging 50%)

Competenties:

 • Bestuurlijke sensitiviteit en Organisatiegericht aansturen - Strategisch informatiemanagement wordt door organisaties gezien als een katalysator voor de verdere professionalisering van de informatievoorziening. Het is essentieel dat Informatiemanagement procesmatig en inhoudelijk een voortrekkersrol speelt bij het op de kaart zetten van deze strategische noties. Dit vraagt om koersvastheid en het met kracht en met aantoonbare prestaties kunnen uitdragen van de toegevoegde waarde van informatiemanagement. Informatiemanagement heeft een scherp gevoel voor de heersende waarden binnen de organisatie en een goed ontwikkelde antenne voor de discussiepunten en belangen. Kortom, een flinke dosis intuïtie om te weten wanneer 'meebewegen' en wanneer de 'rug recht houden' geboden is.
 • Initiatief - Het vakgebied Informatievoorziening is sterk dynamisch en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van bedrijfsprocessen. Informatiemanagement toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de Interne Dienstverlening.
 • Oordeelsvorming en Overtuigingskracht - Informatiseringsbeleid omvat een veelheid aan onderwerpen die onderling nauw samenhangen. Het is van belang dat Informatiemanagement op hoofdlijnen, en soms in detail de samenhang tussen onderwerpen kan overzien en op basis hiervan weloverwogen kan adviseren of beslissen. Het is in iedere situatie van belang dat Informatiemanagement over de belangenafweging en de uiteindelijke keuzes op een overtuigende wijze kan communiceren. En wel op een zodanige wijze dat anderen het vertrouwen hebben dat hun inzichten en belangen op een voldoende wijze zijn meegewogen.
 • Netwerkvaardigheid - Afstemming en samenwerking zoeken en realiseren lopen als een rode draad door het takenpakket van Informatiemanagement. Informatiemanagement opereert in een divers en soms verdeeld veld van belanghebbenden. Gelet op de diversiteit aan- en het belang van goede contacten kan Informatiemanagement gemakkelijk contacten aangaan en in stand houden.
 • Omgevingsbewustzijn - Speelt in op de belangen en reacties van anderen en kiest een geschikte manier om invloed uit te oefenen. Kan maatschappelijke/politieke ontwikkelingen vertalen naar consequenties en voorstellen voor het eigen aandachtsgebied of de eigen organisatie. Treedt zodanig naar buiten dat het gewenste imago tot stand wordt gebracht. Levert op basis van de informele structuur en de belangen een belangrijke bijdrage aan de organisatie. Gebruikt deze kennis regelmatig effectief voor de eigen organisatie.
 • Resultaatgericht - Herkent mogelijkheden voor het verbeteren van de organisatieresultaten en gebruikt deze, ook op de lange termijn. Spreekt zichzelf en anderen tijdig en regelmatig aan op het nakomen van afspraken en het realiseren van doelstellingen. Weet tegenkrachten te hanteren en bij te sturen, zodat de gestelde doelen gehaald worden. Stelt meetbare en realiseerbare persoonlijke en zakelijke strategische doelen en bijbehorende resultaten op lange termijn en schept condities voor realisatie daarvan. Beïnvloedt door actieve sturing zowel de resultaten als de daarmee samenhangende kosten van de werkzaamheden. Stuurt erop aan dat per project of proces duidelijk (resultaat)doelstellingen per medewerker worden gemaakt. Overziet gevolgen van eigen en andermans besluiten op de lange termijn.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

 • Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
 • Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
 • Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
 • Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Bron: BlueTrail

Is deze vacature niet oké?