Ecoloog

Wat is een ecoloog?

Een ecoloog is een specialist op het gebied van flora en fauna en onderzoekt de relatie tussen planten, dieren en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken geven inzicht in de bestaande ecosystemen en leveren een bijdrage aan het behoud van de natuur.

Wat is ecologie?

Ecologie is onderdeel van de biologie en houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het leven op aarde en de niet-biologische omgeving. Ecologische studie kan worden gedaan naar het individu, maar ook naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen of biosfeer. Door onderzoek kunnen ecologische vraagstukken worden beantwoord, zoals waarom een bepaalde diersoort in een gebied goed gedijt of juist niet.

Ook de mens is vaak onderwerp van ecologisch onderzoek, omdat mensen vaak de oorzaak zijn van verandering in een gebied. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een snelweg door een natuurgebied of het bewerken van landbouwgrond.

Wat doet een ecoloog?

De werkzaamheden van een ecoloog bestaan voornamelijk uit het bestuderen van een gebied en het zoeken naar een verklaring voor de rijkdom van of het gebrek aan bepaalde planten of dieren in dat gebied. Wat een ecoloog precies onderzoekt, is per project verschillend. De werkzaamheden van een ecoloog bestaan over het algemeen uit:

 • Monitoren van en onderzoek doen naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen en biosfeer
 • Uitvoeren van natuurtoetsen
 • Beoordelen van ecologische effecten van bepaalde activiteiten op de omgeving
 • Het vertalen van onderzoeksresultaten in resultaatgerichte oplossingen
 • Opstellen van natuurtoetsen en natura 2000-beheerplannen
 • Opstellen van planvorming- en effectstudies of -rapportages
 • Opstellen van beheer- en monitoringsplannen
 • Adviseren over de ecologische aspecten binnen ruimtelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het raakvlak van land, water en natuur
 • Begeleiden van natuurherstelmaatregelen

Waar werken ecologen?

Ecologen zijn werkzaam bij de overheid, zoals een waterschap of provincie, of bij een commercieel advies- of onderzoeksbureau. Ze werken dus zowel in de profit als de non-profit sector. Ecologen worden steeds vaker betrokken bij ruimtelijke inrichting, omdat het gebruik van de ruimte in Nederland intensiever wordt en de invloed op de omgeving daardoor groter. Ook zijn ze vaak betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten.

Ecologen werken onder andere samen met projectontwikkelaars, aannemers en (juridisch) adviseurs en projectmanagers.

Hoe word je ecoloog?

Om ecoloog te worden, kun je een van de volgende opleidingen volgen:

 • Biologie (hbo of wo)
 • Aquatische ecologie (hbo)
 • Land- en watermanagement (hbo)
 • Milieuwetenschappen (wo)
 • Fysische geografie (wo)
 • Ecologie (wo)
 • Bos- en Natuurbeheer (hbo)