Vacatures.nl

Ouderenadviseur 28 upw

Welzijn Capelle Capelle aan den IJssel
2 dagen geleden

Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren. Vanuit het hart, omdat iedereen er toe doet. Door te verbinden en te versterken, streeft Welzijn Capelle naar een Capelse samenleving waarin mensen op een positieve manier aandacht hebben voor elkaar. Welzijn Capelle werkt vanuit de visie dat iedere Capellenaar zo zelfstandig mogelijk functioneert in het persoonlijk leven en waar mogelijk een bijdrage levert aan de samenleving.

Daarbij hoort ook het ondersteunen en begeleiden van bewoners en het bieden van hulp, informatie en advies. Welzijn Capelle stimuleert vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk versterken. Het leggen van verbindingen bevordert de sociale samenhang, sociale veiligheid en samenhang tussen partners in de wijk. Voor meer informatie over de dienstverlening van Welzijn Capelle kijk je op www.welzijncapelle.nu

Op 1 januari 2019 zijn we gestart met het project Verbeteren Kwaliteit van Bestaan van kwetsbare ouderen. Dit project houdt in dat professionals uit de zorg patiënten met sociale problematiek (met toestemming) kunnen aanmelden bij Welzijn Capelle. De NAW-gegevens van de oudere en een omschrijving van de gesignaleerde problematiek worden geregistreerd door de aanmeldconsulente, zij neemt contact op met de oudere en maakt een afspraak voor een huisbezoek door de ouderencoach. Uit het gesprek volgt een voorstel voor een aanpak, mede op grond van het ingevulde formulier “kwaliteit van bestaan”. De aanmelder wordt op de hoogte gesteld, met het verzoek zo mogelijk mee te monitoren of de patiënt het voorstel uitvoert c.q. blijft uitvoeren en een betere kwaliteit van bestaan ervaart.Voor dit nieuwe project zoeken wij een ouderenadviseur.

Functieprofiel

Als ouderenadviseur ondersteun je zelfstandig wonende ouderen die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen.

Je krijgt signalen vanuit zorgpartijen cq. huisartsen/POH’s. Na de aanmelding ga je op huisbezoek bij de oudere.

Je oriënteert je op de leefsituatie van de oudere en signaleert, inventariseert en onderzoekt de wensen, behoeften, problemen en hulpvragen samen met de oudere. Je beoordeelt welke instantie de gevraagde hulp het beste kan bieden en verwijst de cliënt door en/of legt zelf contacten met de organisatie of de persoon naar wie wordt verwezen of ondersteunt de oudere daarbij. Je bemiddelt op verzoek van de cliënt in situaties waarbij vraag en aanbod van benodigde zorg/hulp/diensten en zorg-, hulp en dienstverlening niet op elkaar aansluiten en ziet er op toe dat de gevraagde zorg-, hulp- en dienstverlening wordt geleverd en je maakt afspraken met alle betrokken partijen: de oudere, partner, familie, mantelzorgers en één of meerdere zorg-, hulp- en dienstverleningsorganisaties.

Jouw advies en begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere te behouden of vergroten en je helpt met het geven van invulling aan de dagbesteding. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven behoudt.

Je koppelt je bevindingen bij degene die heeft aangemeld zo snel en volledig mogelijk terug. Je onderhoudt contacten met een breed netwerk, zoals huisartsen, POH’s, buurtcoaches, maatschappelijk werkers en zorgverleners.

Daarnaast signaleer je knelpunten die voor meerdere ouderen gelden, evenals lacunes in het voorzieningenaanbod en de hulp- en dienstverlening. Je rapporteert hierover aan je leidinggevende en in het netwerk.

Profiel
Voor deze functie zoeken we iemand die:

 • gemakkelijk contacten kan leggen en vertrouwensrelaties kan opbouwen, resultaatgericht, planmatig en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • kan samenwerken met interne en externe partners
 • creatief is, je kunt ook áchter de structuren en buiten de lijnen kijken
 • goed analyses kan maken, pro actief is en ondernemend in denken en doen
 • flexibel en stressbestendig is, je hebt improvisatievermogen en draagt zorg voor balans tussen werk/privé en gezondheid
 • om kan gaan met emoties, weerstand en kritiek en open staat voor feedback
 • humor heeft en kan relativeren

Naast dat je past binnen het hierboven omschreven profiel vragen wij van jou dat je beschikt over:

 • minimaal HBO–niveau
 • kennis van en inzicht in de doelgroep; bij voorkeur ervaring in het werken met ouderen
 • kennis van het zorgnetwerk en de sociale kaart in Capelle aan den IJssel
 • sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met cliënten, overheden en instellingen en bemiddelen tussen hen
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het geven van advies, voorlichting en uitdragen van standpunten in externe overlegvormen
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden De functie van Ouderenadviseur is gesalarieerd volgens schaalniveau 8 van de cao Sociaal Werk. De omvang van het dienstverband is 28 uur per week.

Informatie Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Netty Verschoor, Manager Zorg en Welzijn, via 06- 249 49 662.

Sollicitatie Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk op 23 januari 2019. Je kan je sollicitatie richten aan Liesbeth van der Sluijs, management assistente en naar haar mailen.

Bron: Vacatures.nl

 • Dienstverband: Loondienst
 • Uren: 28 uur per week
 • Start- en einddatum: Direct - 31 dec. 2019
 • Salaris: € 2592 t/m € 3624 per maand
 • Sluitingsdatum: 23 jan. 2019
Is deze vacature niet oké?