Vacatures.nl

Privacy en voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Bezoeker van de website Vacatures.nl en alle hieraan verbonden apps en andere (mobiele) software (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd);
Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website van Vacatures.nl zijn geplaatst;
Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan Vacatures.nl worden aangeboden (waarnaar Vacatures.nl doorverwijst).

2. Identiteit

Vacatures.nl is een website van:
Vacatures.nl BV
Bezoek-/postadres:
Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam
KvK:
57817529
BTW:
NL818785974

3. Toepasselijkheid

3.1 - Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door gebruiker.

3.2 - De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is door gebruiker te raadplegen via de website. Vacatures.nl wijst erop dat de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. We raden je daarom aan de gebruiksvoorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account.

4. Diensten

4.1 - Vacatures.nl biedt gebruikers de volgende diensten:

Werkzoekenden:
 • Het vrijblijvend en kosteloos zoeken in het complete vacature-aanbod (zowel directe als indirecte vacatures) op Vacatures.nl.
 • Rechtstreeks solliciteren op directe vacatures via Vacatures.nl.
 • Het uploaden van het curriculum vitae en aanmaken van een profiel op Vacatures.nl, teneinde dit onder de aandacht te brengen van potentiële werkgevers en recruiters.
 • Het opvragen van salarisschalen van functies bij werkgevers via de salariswidget van Vacatures.nl op externe websites van deze werkgevers.
Werkgevers en recruiters:
 • Het vrijblijvend, kosteloos en onbeperkt plaatsen van vacatures op Vacatures.nl.
 • Het adverteren van vacatures; deze worden dan op een opvallende plek boven- of onderin geplaatst. Bij geadverteerde vacatures wordt betaald voor het resultaat.
 • Het zoeken naar cv’s en profielen in een database en met toestemming van de werkzoekende toegang krijgen tot gegevens in het cv en profiel.
 • Het plaatsen van de salariswidget van Vacatures.nl op de eigen website, teneinde werkzoekenden inzicht te geven in salarisschalen van functies en op deze manier in contact te komen met werkzoekenden die de widget invullen.

4.2 - Via de website wordt in geval van indirecte vacatures doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. Vacatures.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.3 - De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wie Vacatures.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. Vacatures.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles. Dit geldt ook voor sollicitaties. Vacatures.nl oefent geen controle uit op de personen die via de website reageren op een vacature. Wij kunnen niet controleren dat zij zijn wie zij beweren te zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sollicitatie.

4.4 - Vacatures.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.5 - Vacatures.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten van Vacatures.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruik van de website

5.1 - Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 - Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 - Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 - Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de gebruiksvoorwaarden.

5.5 - Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met Vacatures.nl BV.

5.6 - Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 - Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken bij gebruik van de website;
 • Spam of andere ongewenste (commerciële) e-mailberichten te genereren die in strijd zijn met anti-spamwetgeving, of het gebruik hiervan te bevorderen;
 • Zich uit te geven voor andere of niet-bestaande personen, of om een valse account aan te maken met andere doelen dan deze waarvoor de website is bedoeld (zie onder artikel 4, ‘Diensten’);
 • De eigen identiteit en/of de herkomst van (e-mail)berichten te verhullen;
 • Contactgegevens te verzamelen middels ‘data mining’ of andere methodes;
 • Contact op te nemen met andere gebruikers van Vacatures.nl op basis van via de website verkregen contactgegevens;
 • Contactgegevens of andere gebruikersdata te verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van betrokkenen;
 • Inhoud te verspreiden, uploaden of verzenden die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of dat kan zijn;
 • Illegale activiteiten aan te moedigen of te bevorderen op welke wijze dan ook;
 • Informatie of intellectueel eigendom van een ander te verzenden zonder uitdrukkelijke en voortdurende toestemming van de eigenaar of licentiegever (zie verder: Intellectuele eigendomsrechten);
 • Het normaal gebruik van de website door anderen op welke manier dan ook te belemmeren;
 • Meerdere accounts aan te maken zonder toestemming vooraf van Vacatures.nl.

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 - Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 - Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

5.10 - Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of voogd voordat zij gebruikmaken van de diensten en functionaliteiten op Vacatures.nl. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker minimaal 16 jaar te zijn of toestemming te hebben van een ouder of voogd.

6. Persoonsgegevens

6.1 - Bedrijven die vacatures plaatsen op Vacatures.nl en vervolgens sollictaties ontvangen, krijgen daarmee via Vacatures.nl toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten. Bij het verwerken, bewaren en beveiligen van deze gegevens zijn deze bedrijven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘gegevensverantwoordelijke’. Bedrijven dienen zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6.2 - Bedrijven die sollicitaties via Vacatures.nl ontvangen, mogen de gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

6.3 - Vacatures.nl behoudt zich het recht voor om bedrijven of gebruikers die zich niet houden aan de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens uit te sluiten van het plaatsen van vacatures en geplaatste vacatures te verwijderen.

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 - Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt Vacatures.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

7.2 - Vacatures.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

7.3 - Vacatures.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

7.4 - Tevens sluit Vacatures.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

7.5 - Vacatures.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

 • Handelingen strekkende tot oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame als gevolg van dienstverlening door derden via de website;
 • Onwaarheden, onjuistheden, onvolledigheden, gebreken en/of andere onvolkomenheden in de informatie die is verzonden, verspreid, opgeslagen, ontvangen, verkregen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt via de diensten die door derden op deze website worden aangeboden.

7.6 - Vacatures.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.

8. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die op de website wordt getoond (waaronder de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken en industriële tekeningen) is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Vacatures.nl en/of houders daarvan. Voor vermelding van deze gegevens op deze website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen of op andere wijze - die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten is toegestaan - gebruiken van deze informatie, is verboden. Het op ongeoorloofde manier gebruiken van het op deze website aangebodene kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

De Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun intellectuele eigendomsrechten schendt.

Personen of organisaties die te goeder trouw menen dat door Vacatures.nl gehost materiaal copyrightwetgeving schendt, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Contactgegevens zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

Vacatures.nl helpt werkzoekenden een baan en werkgevers geschikt personeel te vinden. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van sollicitanten als van vertegenwoordigers van bedrijven die vacatures plaatsen. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Vacatures.nl omgaat met deze privacygevoelige informatie en met welk doel we de gegevens bewaren. Vacatures.nl verzamelt, verwerkt, bewaakt en beveiligt alle gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.

1. Over Vacatures.nl

Vacatures.nl B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens volgens dit privacybeleid.

Vacatures.nl is een website van:
Vacatures.nl BV
Bezoek-/postadres:
Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam
KvK:
57817529
BTW:
NL818785974

2. Welke gegevens verzamelen we en met welk doel

Welke gegevens we van je verwerken en met welk doel, is afhankelijk van hoe je de website gebruikt: als werkzoekende of namens een bedrijf voor het werven en selecteren van personeel.

Verderop in dit privacybeleid gaan we per groep specifieker in op welke gegevens we wanneer verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we hiermee omgaan. In het algemeen geldt dat we alle gegevens alleen verwerken in het kader van de doelstelling van onze website: het matchen van werkzoekenden met vacatures van bedrijven en omgekeerd.

2.1 Automatische verwerking van gegevens

Vacatures.nl vraagt je soms gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We vragen je hiervoor altijd uitdrukkelijk om toestemming. Daarnaast worden er ook automatisch een aantal gegevens verzameld als je de website gebruikt, zoals het IP-adres waarmee je de website bezoekt en gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de website beter op je wensen en behoeften afstemmen.

3. Inzien, aanpassen en opvragen van je gegevens

Je kunt op elk moment je gegevens wijzigen en vragen om inzicht in de gegevens die Vacatures.nl van je bewaart. Je kunt de gegevens ook schriftelijk opvragen. Om misbruik te voorkomen, vragen we je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na een verzoek hierom verstrekt Vacatures.nl je alle gegevens in een overzichtelijk document. Dit gebeurt binnen 30 dagen.

Je kunt Vacatures.nl altijd vragen je gegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Vacatures.nl zal binnen 30 dagen op je verzoek reageren. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen via je persoonlijke account.

4. Gegevens verwijderen

Je kunt Vacatures.nl op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je een account aangemaakt op de website, dan kun je dit ook zelf doen. Vacatures.nl wist je gegevens binnen 30 dagen na het verzoek.

5. Hoe lang bewaart Vacatures.nl gegevens?

Vacatures.nl bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de website en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we aan je leveren en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gegevens te bewaren, voorkomen we bijvoorbeeld dat gebruikers een account opnieuw moeten instellen en/of gegevens opnieuw moeten invoeren mochten zij na een tijdje weer willen reageren op vacatures of vacatures willen plaatsen.

Heb je gegevens doorgegeven voor het aanmaken van een account of e-mailalert en maak je hier gedurende langere tijd geen gebruik van, dan zal Vacatures.nl je een e-mail sturen om te vragen of je gebruik wilt blijven maken van deze dienst(en). Als je niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwen we je account of alert als inactief en zullen we je gegevens verwijderen.

6. Beveiliging van gegevens

Vacatures.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen.

Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving waar je alleen toegang tot krijgt met een persoonlijk wachtwoord. Voor beveiliging van gegevens maken we onder andere gebruik van firewalls en encryptie.

7. Verwerking van gegevens door derde, verwerkende partijen

Vacatures.nl maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:

 • het verzenden van mailings;
 • hosting;
 • het verzamelen van statistieken;
 • klantenservicedoeleinden;
 • het verzamelen van reviews;
 • het verbeteren van de website.

Met deze verwerkende partijen heeft Vacatures.nl verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

8. Gegevens van werkzoekenden

Als je als werkzoekende gebruikmaakt van Vacatures.nl of een app of software die hieraan is verbonden, kunnen wij je vragen gegevens te verstrekken. Voor het gebruiken van sommige diensten en functionaliteiten is het noodzakelijk dat Vacatures.nl gegevens van je verwerkt.

8.1 Wanneer vragen we werkzoekenden om hun persoonsgegevens?

Voor de volgende diensten en functionaliteiten vragen we je om persoonsgegevens:

 • Het aanmaken van een account
 • Solliciteren rechtstreeks via de website van Vacatures.nl
 • Het instellen van e-mailalerts
 • Het uploaden van een cv
 • Het versturen van een bericht via een contactformulier
 • Het opvragen van salarisschalen via de salariswidget op websites van werkgevers

8.2 Welke gegevens verwerkt Vacatures.nl van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je wilt gebruiken, kan Vacatures.nl de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor je persoonlijke account
 • Woonplaats/locatie waar je werk zoekt
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Gegevens in je curriculum vitae (cv)
 • Zoekcriteria (wat voor werk zoek je en waar)
 • Sollicitatiegegevens: je brief, cv en begeleidend schrijven
 • Berichten die je aan ons verstuurt via het contactformulier
 • Je opleidingsniveau
 • Je beroep
 • Aantal jaren werkervaring

8.3 Waarom verwerkt Vacatures.nl (persoons)gegevens van werkzoekenden?

Vacatures.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen in een zoektocht naar een baan en bij het sollicitatieproces en om onze dienstverlening te verbeteren. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten, zoals e-mailalerts, de cv database en de salariswidget.
 • je account te kunnen beheren.
 • vacatures te tonen die aansluiten bij je zoekopdracht.
 • sollicitaties door te sturen naar de werkgever waarbij je hebt gesolliciteerd.
 • op de hoogte te kunnen houden van de nieuwste vacatures.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • mogelijke interessante werkgevers met jou in contact te brengen.
 • onderzoek te doen naar functies en bijbehorende salarisdata.
 • je meer inzicht te geven in salarisschalen van de functie(s) die je zoekt.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

8.4 Wanneer delen we je gegevens met bedrijven en recruiters?

Vacatures.nl stelt gegevens alleen aan bedrijven en recruiters ter beschikking als dat nodig is voor het sollicitatieproces of als je zelf hebt aangegeven dat werkgevers je cv of profiel mogen bekijken en/of contact met je mogen opnemen. We vragen hiervoor altijd je toestemming. Concreet gebeurt dit in de volgende gevallen:

 • Bij sollicitaties
  Als je solliciteert via Vacatures.nl, geef je toestemming je persoonsgegevens door te geven aan het bedrijf of de organisatie waarbij je solliciteert. Voor de verwerking en het opslaan van de gegevens door het bedrijf geldt het privacybeleid van het betreffende bedrijf. Zij moeten daarbij eveneens handelen volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Wanneer je je cv na een sollicitatie zichtbaar maakt voor werkgevers, je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van Vacatures.nl
  Als je bij je sollicitatie aangeeft dat werkgevers je cv mogen inzien of als je je cv uploadt of een profiel aanmaakt op de website van Vacatures.nl, geef je toestemming dat de informatie in je cv en/of profiel publiekelijk toegankelijk is. Zo kunnen (recruiters die namens) bedrijven op zoek zijn naar nieuw personeel jouw cv en/of profiel bekijken. Voor de bedrijven die jouw cv of profiel bekijken en met jou contact opnemen, geldt tevens het privacybeleid van deze bedrijven.
 • Als je gebruikmaakt van de salariswidget van Vacatures.nl op (een) website(s) van (een) werkgever(s)
  Wanneer je op een externe website (van een werkgever) de salarisschaal voor een bepaalde functie aanvraagt via de salariswidget van Vacatures.nl, vul je hiervoor je beroep, het aantal jaren werkervaring, je opleidingsniveau en contactgegevens in. Om inzicht te krijgen in de salarisschalen, vragen we je toestemming deze gegevens te delen met de werkgever op diens website je de widget hebt ingevuld, zodat deze contact met je kan opnemen.

8.5 Sollicitaties op websites van derden

Op Vacatures.nl staan ook vacatures waarbij je door erop te klikken wordt doorverwezen naar een andere website. Deze websites worden onderhouden door derden. Vacatures.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en de manier waarop deze websites met je gegevens omgaan. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

9. Gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven

Via Vacatures.nl kun je namens een bedrijf of organisatie vacatures plaatsen en/of adverteren. Om dit mogelijk te maken, verwerkt Vacatures.nl ook gegevens die je als vertegenwoordiger van het bedrijf verstrekt.

9.1 Wanneer vragen we vertegenwoordigers van bedrijven om persoonsgegevens?

Als je namens een bedrijf gratis vacatures wilt plaatsen op Vacatures.nl, vragen we je een account aan te maken om de vacatures die je wilt publiceren te kunnen beheren. We vragen altijd om je toestemming om je (persoons)gegevens te verwerken. Ook wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier vragen we je om gegevens.

9.2 Welke gegevens verwerkt Vacatures.nl van vertegenwoordigers van bedrijven?

Persoonsgegevens
 • Voor- en achternaam (vertegenwoordiger/contactpersoon)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wachtwoord voor het account
Bedrijfsgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • KvK-nummer
 • Vacaturetitel en -tekst
 • Bedrijfsprofiel
Bedrijfsgegevens

Je kunt op Vacatures.nl tegen betaling ook vacatures adverteren of cv’s raadplegen. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk naast de bovenstaandes gegevens nog een aantal extra gegevens te verwerken. Het gaat dan om gegevens over de geleverde diensten, zoals de campagnes, kliks en budgetten of geopende cv’s. Daarnaast verwerken we gegevens die nodig zijn ten behoeve van de facturering en fiscale verplichtingen, zoals facturen, BTW-nummer en IBAN-nummer(s).

9.3 Waarom verwerkt Vacatures.nl gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven?

Vacatures.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures die je plaatst. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

 • je gebruik te kunnen laten maken van diensten en functionaliteiten.
 • werkzoekenden duidelijk te maken bij wie ze solliciteren
 • sollicitaties naar je toe te kunnen zenden.
 • het plaatsen van vacatures zo eenvoudig mogelijk te maken.
 • je te kunnen informeren bij veranderingen in of nieuws over onze dienstverlening.
 • vragen of klachten te kunnen behandelen en hierop te kunnen reageren.
 • je gebruikservaring op de website te verbeteren.
 • kosten voor geadverteerde vacatures en de cv database in rekening te brengen.
 • te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld rondom belasting).
 • de veiligheid van de websites te kunnen garanderen en fraude of misbruik op te sporen.

9.4 Verwerken van gegevens door derden

Vacatures.nl wijst je erop dat gegevens die je zelf openbaar maakt (zoals het bedrijfsprofiel) toegankelijk zijn voor derden. Deze gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Vacatures.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe deze sites met je gegevens omgaan.

Om betalingen te bewerkstelligen voor geadverteerde vacatures of kredietinformatie van adverteerders te controleren, kunnen (betalings)gegevens van adverteerders worden gedeeld met partijen waarmee Vacatures.nl zaken doet voor deze doeleinden. Denk aan kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus. Met hen maken we via verwerkersovereenkomsten afspraken over een veilige verwerking van de gegevens volgens de wetgeving. Desondanks kan Vacatures.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

10. Koppelen van werkzoekenden aan werkgevers

Wanneer een werkzoekende via de website van Vacatures.nl solliciteert of zijn cv en/of profiel achterlaat of de salariswidget van Vacatures.nl invult op een externe website, ontvangen wij van deze persoon zijn of haar gegevens. Wij vragen hem of haar altijd uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verwerken en door te geven aan de specifieke bedrijven. Vacatures.nl wordt bij het ontvangen en doorsturen van deze gegevens beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zodra een bedrijf via Vacatures.nl toegang krijgt tot persoonsgegevens van sollicitanten of werkzoekenden, wordt het betreffende bedrijf voor het verwerken, bewaren en beveiligen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG. Het bedrijf dient zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vacatures.nl stelt de gegevens van sollicitanten en werkzoekenden uitsluitend aan bedrijven ter beschikking voor de werving en selectie van personeel. Zij mogen de gegevens alleen voor dit doel gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

Als het opgegeven e-mailadres van de vertegenwoordiger van het bedrijf die de vacature heeft geplaatst onjuist is, kan het zijn dat sollicitaties niet aankomen. Vacatures.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11. Fusies, overnames of andersoortige veranderingen

Mocht er in de toekomst sprake zijn van een fusie, overname, reorganisatie of andersoortige verandering in eigendom of zeggenschap van Vacatures.nl, dan behouden we ons het recht voor verzamelde persoonsgegevens door te geven aan entiteiten die voortvloeien uit deze verandering(en). Dit gebeurt volgens de bepalingen in dit privacybeleid en volgens de geldende wet- en regelgeving.

12. Gebruik van social media

Vacatures.nl is actief op verschillende social mediakanalen, zoals Facebook en LinkedIn. Als je je op de een of andere manier linkt aan ons via deze kanalen, bijvoorbeeld door ons te ‘liken’, een bericht te delen of iets op onze tijdlijn te plaatsen, dan ontvangen we mogelijk gegevens van je, zoals je gebruikersnaam, woonplaats en e-mailadres. Dit is afhankelijk van wat je hebt ingevuld op je profiel en je privacy-instellingen. We slaan deze gegevens niet op in onze systemen.

Voor het gebruik van social mediakanalen gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website. We adviseren je dan ook om altijd op de website zelf de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen. Deze kunnen anders zijn dan die van Vacatures.nl.

13. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over je worden opgeslagen, zoals de websites die je bezoekt en ander surfgedrag. Bekijk voor meer informatie hierover ons cookiebeleid.

14. Vragen

Heb je vragen of klachten over dit privacybeleid of de wijze waarop Vacatures.nl persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

Per mail:
info@vacatures.nl

Per post:
Vacatures.nl B.V.
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Aanpassing privacybeleid

Vacatures.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. We raden je daarom aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Vacatures.nl (persoons)gegevens verwerkt. Dit gebeurt te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving.

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Vacatures.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden. Als je de website gebruikt of bezoekt, verklaar je akkoord te gaan met het gebruik van deze technologieën door Vacatures.nl.

Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de gebruiker worden geplaatst - of op andere apparatuur waarmee men het internet op kan - om gegevens te onthouden die voor een gebruiker van toepassing zijn en om het gebruik van de website voor de gebruiker te vergemakkelijken.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of 'clear GIF's' genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die bepaalde dingen kunnen doen, waaronder het plaatsen en lezen van cookies. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina’s of diensten, om deze zo nodig verbeteren. Daarnaast kan de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

Welke cookies worden gebruikt?

Vacatures.nl maakt gebruik van zowel permanente als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Vacatures.nl zonder dat deze zich opnieuw hoeft aan te melden. Een sessiecookie is slechts actief zolang de sessie van de gebruiker duurt (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

Authenticatie

Zodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

Beveiliging

Wij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze algemene voorwaarden te detecteren.

Voorkeuren

Door middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je die zoekacties later gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website weer bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van vacatures.

Functioneren van de website

Onze website gebruikt onder meer cookies voor:


 • Het onthouden van je zoekopdrachten
 • Het onthouden van vacatures die je hebt bekeken
 • Het onthouden van informatie die je invult bij het plaatsen van een vacature en tijdens het solliciteren, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de zoekinstellingen (relevantie/tijd), locatie, etc.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 • Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website
Prestaties, statistieken en onderzoek

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, namelijk NewRelic, Clicky, Google Analytics en HotJar.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het gemiddeld aantal zoekopdrachten naar vacatures

 • Het gemiddeld aantal bekeken vacatures per sessie
 • De tijd die nodig is om de website te laden
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website
Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)

Clicky (_jsuid, _eventqueue, _custom_data_[key], _referrer_og, _utm_og, _first_pageview, heatmaps_g2g_[site_id], unpoco_[site_id], no_tracky_[site_id], clicky_olark)
HotJar (_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys)
NewRelic (JSESSIONID)

Social media

De vacatures, blogberichten, advertenties of beeldmateriaal die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van bepaalde buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffende social media partijen (zoals facebook of twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat jij de content wilt delen.

Voor de cookies die LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter en AddThis plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

AddThis (__atuvc, __atuvs, at-rand, at-lojson-cache-ra-*, bt, di, dt, google_experiment_mod, loc, psc, ssc, ssh, sshs, uid, uit, ups, uvc, vc)
Marketing

Vacatures.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google (Adsense) op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

 • Om relevante advertenties en vacatures te tonen op Vacatures.nl of op andere websites, eventueel voor remarketingdoeleinden;
 • Om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie krijgt te zien (DoubleClick);
 • Om te leren of gebruikers die een advertentie of vacature op Vacatures.nl hebben gezien, later ook de website van de adverteerder hebben bezocht;
 • Door onze partners om te controleren of wij bepaalde advertenties of vacatures hebben getoond en om de resultaten hiervan te kunnen bijhouden en te beoordelen.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.

Double Click / Google Adsense (__gads, _drt_, id)
Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Vacatures.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

Veranderingen in het cookie-beleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.

Advertentievoorwaarden

Deze advertentievoorwaarden (de ‘voorwaarden’) vormen een overeenkomst tussen Vacatures.nl en alle aanbieders van advertenties op Vacatures.nl, hierna te noemen ‘adverteerders’. Met ‘adverteerder’ wordt verwezen naar de partij zoals deze wordt vermeld in het op Vacatures.nl aangemaakte account. Met ‘Vacatures.nl’ wordt verwezen naar Vacatures.nl BV (gevestigd: Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam). De voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van adverteerder aan het advertentieprogramma (‘programma’) van Vacatures.nl. Adverteerder gaat bij dezen akkoord met, en verklaart het volgende:

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 - Op het gebruik van het programma van Vacatures.nl - via de (mobiele) website, de app of andere software (gezamenlijk te noemen de ‘website’) - zijn te allen tijde de voorwaarden en privacyregels van Vacatures.nl van toepassing. Deze zijn te vinden onder gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid en vormen de volledige overeenkomst tussen adverteerder en Vacatures.nl.

1.2 - De bepalingen in deze voorwaarden zijn bindend. Vrijstelling van de naleving hiervan kan alleen plaatsvinden indien Vacatures.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend aan adverteerder.


1.3 - Vacatures.nl kan het programma of deze overeenkomst zonder enige vorm van aansprakelijkheid en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder om met enige regelmaat deze voorwaarden te raadplegen. Door gebruik te maken van het programma na wijziging van de voorwaarden, aanvaardt adverteerder de gewijzigde voorwaarden.

1.4 - Mocht een bepaling in deze voorwaarden ongeldig worden bevonden door een competent gerechtshof, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. Deze overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht.

1.5 - Adverteerder en Vacatures.nl doen geen openbare uitspraken met betrekking tot de relatie die wordt geïmpliceerd door deze voorwaarden (behalve indien wettelijk vereist).

1.6 - Op deze advertentievoorwaarden en op eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de toepassing hiervan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Adverteerder aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam met betrekking tot een geschil (contractueel of niet-contractueel) dat verband houdt met deze voorwaarden of de advertenties.

1.7 - Schending van de advertentievoorwaarden of enige andere overeenkomst met Vacatures.nl door adverteerder kan resulteren in onmiddellijke verwijdering van het account en beëindiging van de overeenkomst.

2. Adverteren

2.1 - Het plaatsen van advertenties is uitsluitend mogelijk uit naam van een organisatie.

2.2 - Adverteerder verklaart bevoegd te zijn om, namens de organisatie waar de advertenties betrekking op hebben, advertenties te plaatsen en om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.3 - Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor alle (i) advertenties, (ii) advertentie-inhoud, (iii) targeting (bijv. trefwoorden), (iv) target-URL’s (ongeacht of deze deze dóór adverteerder of vóór adverteerder zijn gegenereerd) (v) inhoud van websites die te bereiken zijn via target-URL’s, producten en/of diensten van adverteerder en (vi) gekozen adverteeropties.

2.4 - Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor het aanleveren van advertenties (onder andere via XML-feeds) en garandeert dat deze ononderbroken beschikbaar, up-to-date, correct en in lijn met alle technische kwaliteitsrichtlijnen zijn.

2.5 - Adverteerder geeft Vacatures.nl toestemming XML-feeds of target-URL’s automatisch op te halen en te analyseren voor doeleinden met betrekking tot het programma of de website.

2.6 - Adverteerder garandeert geen inhoud te adverteren (of een andere partij toestemming te verlenen om inhoud te adverteren) die in strijd is met de Vacatures.nl Richtlijnen voor het plaatsen van vacatures, de Nederlandse wet- of regelgeving of andere geldende richtlijnen (waaronder die van de Nederlandse Reclame Code).

2.7 - Vacatures.nl heeft het recht om zonder notificatie advertenties te weigeren, wijzigen of verwijderen, zonder dat dit adverteerder op enige wijze het recht verschaft op een schadevergoeding of iedere andere tegemoetkoming.

2.8 - Adverteerder erkent dat Vacatures.nl advertenties kan weergeven op websites van partners en gelieerde ondernemingen ter ondersteuning van zijn eigen diensten en producten. Het partnernetwerk kan door Vacatures.nl naar believen en zonder mededeling worden uitgebreid. Het is niet mogelijk advertenties uit te sluiten van opname op partnerwebsites.

2.9 - Adverteerder richt communicatie met betrekking tot advertenties op Vacatures.nl of zijn partnernetwerk onder deze voorwaarden uitsluitend aan Vacatures.nl.

3. Verboden gebruik

3.1 - Het is adverteerder verboden om via frauduleuze, geautomatiseerde of anderszins onrechtmatige methoden klikken, vertoningen of conversies te genereren of gegevens te openen, analyseren of verzamelen danwel een andere partij toestemming te verlenen om dit te doen. Onder de geautomatiseerde methoden valt onder meer (maar niet uitsluitend) het gebruik van een vorm van ‘scraping’ of ‘bots’. Het is adverteerder verboden zich te bedienen van frauduleuze of anderszins illegale handelsactiviteiten of om hieraan mee te werken.

3.2 - Adverteerder zal geen advertenties aanleveren die (direct of indirect) malware, spyware of andere schadelijke code bevatten of bewust de beveiligingsmaatregelen schenden of omzeilen.

4. Kosten en betaling

4.1 - De kosten die in rekening worden gebracht zijn uitsluitend gebaseerd op berekeningen van Vacatures.nl voor het programma en de toepasselijke factureringsstatistieken (bijvoorbeeld klikken of vertoningen). Het door Vacatures.nl vastgestelde aantal klikken is bindend. Elk gedeelte van kosten dat niet te goeder trouw wordt betwist, moet volledig worden betaald. Eventuele terugbetaling vindt uitsluitend plaats in de vorm van advertentiekrediet dat adverteerder vóór de uiterste gebruiksdatum moet gebruiken en altijd naar goeddunken van Vacatures.nl.

4.2 - Kosten zijn altijd in euro’s en exclusief 21% btw en andere door de overheid opgelegde kosten.

4.3 - Adverteerder betaalt alle kosten die samenhangen met het adverteren op Vacatures.nl binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

4.4 - Vacatures.nl behoudt zich het recht voor advertenties stop te zetten van Adverteerders die langer dan 14 dagen een factuur hebben openstaan.

4.5 - In geval van verwijdering van een advertentie blijft de adverteerder verplicht te betalen voor de periode waarin de advertentie actief is geweest.

4.6 - Adverteerder aanvaardt dat alle verstrekte (betalings)gegevens door Vacatures.nl kunnen worden gebruikt om betalingen aan Vacatures.nl te bewerkstelligen, kredietinformatie te controleren en/of accounts van adverteerders te onderhouden. Hiervoor kan het nodig zijn dat gegevens worden gedeeld met bedrijven waarmee Vacatures.nl zakendoet, waaronder kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus.
 Zie voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens het privacybeleid.

4.7 - Vacatures.nl heeft het recht om betalings- en andere gegevens te verstrekken in geval van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en andere juridische procedures, of om juridische aanklachten te weerleggen, of om zijn wettelijke rechten vast te stellen danwel uit te oefenen.

4.8 - Vacatures.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

4.9 - Indien adverteerder niet binnen de geldende betaaltermijn betaalt, kan Vacatures.nl rente in rekening brengen tegen een tarief van 2% per jaar boven de geldende Rabobank Basisrente, vanaf de vervaldag tot de datum van de daadwerkelijke betaling, voor of na vonnis.

5. Annulering en beëindiging

5.1 - Tenzij anders overeengekomen kan adverteerder op ieder moment een advertentie annuleren. Doorgaans is de annulering binnen 24 uur van kracht.

5.2 - Het staat Vacatures.nl vrij om een advertentie of deze overeenkomst op ieder moment zonder opgaaf van reden te beëindigen.

5.3 - Punt 1, 2, 3, 4 en 6 van deze voorwaarden blijven ook na het vervallen of opzeggen van deze overeenkomst van kracht.

6. Aansprakelijkheid en garanties

6.1 - Vacatures.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van het advertentiesysteem of de website in het algemeen, door adverteerder of door derden.

6.2 - Vacatures.nl wijst alle garanties - impliciet en expliciet - af, waaronder (maar niet uitsluitend) garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectueel eigendom en geschiktheid voor een specifiek doel.

6.3 - Adverteerders zullen Vacatures.nl (inclusief partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers) vrijwaren van en schadeloos stellen tegen (i) iedere aansprakelijkheid (waaronder, doch niet beperkt tot) redelijke juridische kosten en (ii) schadeclaims van derden die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van de voorwaarden door adverteerders, het gebruik van het programma, het gebruik van de website in het algemeen of overtreding van de overeenkomst.

6.4 - De aansprakelijkheid van partijen tegenover elkaar beperkt zich tot de bedragen die zijn verschuldigd of betaald aan Vacatures.nl op basis van de advertenties.

6.5 - Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische of enige andere (gevolg)schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht eventueel falen van het essentiële doel, ook indien is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

6.6 - Vacatures.nl kan geen garanties geven omtrent het doorklikpercentage van een advertentie en het aantal vertoningen, klikken of conversies.

6.7 - Vacatures.nl wijst alle garanties af die betrekking hebben op het niveau, de positionering of de timing van advertentievertoningen.

6.8 - Vacatures.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indrukken die ontstaan door vertoningen op het eigendom van Vacatures.nl en partners.

6.9 - Vacatures.nl garandeert niet dat (i) de aangeboden diensten ononderbroken beschikbaar zijn, (ii) de aangeboden diensten up-to-date, veilig of vrij van fouten zijn en (iii) eventuele fouten hersteld worden.

6.10 - Vacatures.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verliezen of onvoldoende beschermen van gebruikersnamen en wachtwoorden door adverteerder. Adverteerder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het account door zichzelf en eventuele derden.

Cv-database voorwaarden

De cv-database biedt werkgevers en werkzoekenden de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Voor het gebruik van de database gelden naast de algemene voorwaarden en het privacybeleid de volgende specifieke voorwaarden voor werkgevers en recruiters.

1. Definities

1.1 - 'Werkgever': rechtspersoon en werkgever, uitzend- of recruitmentbureau; die Werkzoekenden wil benaderen voor het vervullen van een vacature en die Werkzoekenden op de hoogte brengt van zijn of haar vacatureaanbod;

1.2 - 'Werkzoekende': iedere natuurlijke persoon, die op de website zijn of haar cv uploadt met als doel te worden benaderd door Werkgevers.

1.3 - 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van de cv-database op Vacatures.nl die tussen Werkgever en Vacatures.nl B.V. tot stand komt wanneer Werkgever een account heeft aangemaakt met toegang tot de cv-database;

1.4 - 'Abonnementsgeld': het bedrag dat voor het abonnement moet worden betaald.

1.5 - 'Factureringsperiode': De periode waarin men toegang heeft tot de cv-database en abonnementsgeld is verschuldigd.

2. Gebruik en doelen van de cv-database

2.1 - Wanneer een Werkzoekende zijn of haar cv uploadt of een profiel aanmaakt op Vacatures.nl, geeft Werkzoekende expliciete toestemming aan Vacatures.nl om zijn of haar gegevens te delen met Werkgever, zodat Werkzoekende benaderd kan worden door Werkgevers op basis van de inhoud van het cv.

2.2 - De cv-database van Vacatures.nl is alleen bedoeld voor Werkgever die op zoek is naar personeel; en mag niet worden gebruikt:

 • door elk andere partij en voor enig ander doel dan een Werkgever die medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, het adverteren met aanbiedingen, producten en services aan Werkzoekenden die hun cv hebben geüpload in de cv-database.
 • voor het ongevraagd benaderen van Werkzoekenden per telefoon, e-mail, post, nieuwsbrief etc., tenzij zij hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven aan Werkgever.
 • voor het vinden van of contact opnemen met Werkzoekenden, voor promotionele doeleinden, waaronder het werven van Werkzoekenden voor carrièrebeurzen.

2.3 - Om een veilig en effectief gebruik van de cv-database te garanderen, voor zowel Werkzoekenden als Werkgever, behoudt Vacatures.nl zich het recht voor om het aantal cv’s waar de Werkgever toegang tot heeft te beperken. Limieten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast, uitsluitend naar het oordeel van Vacatures.nl.

2.4 - Gegevens uit de cv-database mogen niet worden verstrekt aan derden, tenzij Werkgever een bevoegd bureau voor personeelswerving is die de gegevens expliciet voor recruitmentdoeleinden gebruikt.

3. Gegevensbescherming

3.1 - Bij het gebruik van de cv-database gaat Werkgever akkoord de gegevens van Werkzoekenden zorgvuldig te verwerken en beheren conform de AVG en andere wet- en -regelgeving.

3.2 - Werkgevers mogen de gegevens uit het cv maximaal 30 dagen bewaren.

3.3 - Na 30 dagen moeten alle gegevens van de Werkzoekende worden verwijderd, tenzij de Werkgever zelf expliciet toestemming heeft gekregen van de Werkzoekende om zijn of haar gegevens te bewaren.

4. Betaling en toegang tot de database

4.1 - Werkgevers krijgen toegang tot de cv database via het afsluiten van een abonnement, waarvoor ze periodiek (maandelijks of jaarlijks, etc.) een tarief betalen. Om in de database te kunnen, krijgt de werkgever per abonnement één account, waar één vertegenwoordiger van de werkgever op kan inloggen.

4.2 - Tegelijk inloggen op hetzelfde account is niet mogelijk. Wel kunnen tegen een meerprijs meerdere gebruikers aan het account worden toegevoegd.

4.3 - De kosten voor de cv database en de factureringsperiode (maandelijks of jaarlijks, etc.) hangen af van de gekozen abonnementsvorm, zoals is aangegeven op de website of zoals schriftelijk is overeengekomen.

4.4 - Bij het afsluiten van een abonnement op de cv database gaat Werkgever ermee akkoord dat Vacatures.nl terugkerende kosten in rekening brengt totdat het abonnement wordt opgezegd en de opzegging van kracht wordt, wat niet eerder zal zijn dan de volgende factureringsperiode.

4.5 - Kosten zijn altijd in euro’s en exclusief 21% btw en andere door de overheid opgelegde kosten.

4.6 - Vacatures.nl kan de wijze waarop abonnementen worden afgesloten en de tarieven voor het gebruik van de database op ieder moment wijzigen. We informeren Werkgever hier uiterlijk 30 dagen van tevoren over.

4.7 - Als de Werkgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft deze het recht om met ingang van de datum van de wijzigingen het abonnement te beëindigen via e-mail of per post.

4.8 - Betalingen zijn niet restitueerbaar en er zijn geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte cv-abonnementen.

4.9 - Restituties (indien van toepassing) worden alleen toegekend door Vacatures.nl en alleen in de vorm van een tegoed voor diensten van Vacatures.nl.

4.10 - Werkgever betaalt alle kosten die samenhangen met het cv database abonnement op Vacatures.nl binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

4.11 - Vacatures.nl behoudt zich het recht voor de toegang tot de cv database stop te zetten indien Werkgever langer dan 14 dagen een factuur heeft openstaan.

4.12 - In geval van beëindiging van het abonnement op de cv database (om welke reden dan ook) blijft Werkgever verplicht om de kosten te betalen voor de lopende factureringsperiode.

4.13 - Werkgever aanvaardt dat alle verstrekte (betalings)gegevens door Vacatures.nl kunnen worden gebruikt om betalingen aan Vacatures.nl te bewerkstelligen, kredietinformatie te controleren en/of accounts van adverteerders te onderhouden. Hiervoor kan het nodig zijn dat gegevens worden gedeeld met bedrijven waarmee Vacatures.nl zakendoet, waaronder kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus. Zie voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens het privacybeleid.

4.14 - Vacatures.nl heeft het recht om betalings- en andere gegevens te verstrekken in geval van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en andere juridische procedures, of om juridische aanklachten te weerleggen, of om zijn wettelijke rechten vast te stellen danwel uit te oefenen, of ter verdediging tegen rechtsvorderingen.

4.15 - Vacatures.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

4.16 - Indien Werkgever niet binnen de geldende betaaltermijn betaalt, kan Vacatures.nl rente in rekening brengen tegen een tarief van 2% per jaar boven de geldende Rabobank Basisrente, vanaf de vervaldag tot de datum van de daadwerkelijke betaling, voor of na vonnis.

5. Duur en opzeggen

5.1 - Het abonnement wordt na afloop van de factureringsperiode steeds automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij deze schriftelijk (per e-mail of per post) wordt opgezegd voor de eerste dag van de nieuwe factureringsperiode.

5.2 - Na opzegging van het abonnement is de cv-database nog steeds toegankelijk tot het einde van de lopende factureringsperiode.

5.3 - Als u heeft opgezegd, wordt uw account verwijderd na het eind van de lopende factureringsperiode. Dit betekent dat u vanaf dan geen toegang meer heeft tot de profielen in de cv database, ook niet tot profielen en/of cv’s die u eerder gekocht heeft via uw abonnement. Ook niet als u op een later moment besluit weer gebruik te maken van de cv database.

6. Aansprakelijkheid en garantie

6.1 - Vacatures.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de cv-database of de website in het algemeen door Werkgever of door derden.

6.2 - Vacatures.nl wijst alle garanties - impliciet en expliciet - af, waaronder (maar niet uitsluitend) garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectueel eigendom en geschiktheid voor een specifiek doel.

6.3 - Werkgever zal Vacatures.nl (inclusief partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers) vrijwaren van en schadeloos stellen tegen (i) iedere aansprakelijkheid (waaronder, doch niet beperkt tot) redelijke juridische kosten en (ii) schadeclaims van derden die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van de voorwaarden door Werkgevers, het gebruik van de cv-database, het gebruik van de website in het algemeen of overtreding van de overeenkomst.

6.4 - De aansprakelijkheid van partijen tegenover elkaar beperkt zich tot de bedragen die zijn verschuldigd of betaald aan Vacatures.nl op basis van het abonnement op de cv-database.

6.5 - Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische of enige andere (gevolg)schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht eventueel falen van het essentiële doel, ook indien is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

6.6 - Vacatures.nl kan geen garanties geven omtrent het aantal cv’s in de database en de inhoudelijke juistheid (contactgegevens).

6.7 - Vacatures.nl wijst alle garanties af die betrekking hebben op het niveau, de positionering en weergave van cv’s in de zoekresultaten van de cv-database.

6.8 - Vacatures.nl kan geen garanties geven dat kandidaten reageren op contactverzoeken en dat het gebruik van de cv-database leidt tot (een) succesvolle bemiddeling(en).

6.9 - Vacatures.nl garandeert niet dat (i) de aangeboden diensten ononderbroken beschikbaar zijn, (ii) de aangeboden diensten up-to-date, veilig of vrij van fouten zijn en (iii) eventuele fouten hersteld worden.

6.10 - Vacatures.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verliezen of onvoldoende beschermen van gebruikersnamen en wachtwoorden door Werkgever. Werkgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het account door zichzelf en eventuele derden.

7. Misbruik

7.1 - Gebruik van de cv-database voor elk ander doel dan het werven van personeel kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de database; Vacatures.nl behoudt zich het recht voor Werkgever de toegang tot de database te ontzeggen.

7.2 - Misbruik of klachten van Werkzoekenden kunnen eveneens leiden tot uitsluiting.

7.3 - In geval van uitsluiting van de cv-database - na misbruik of klachten - is Vacatures.nl in geen geval verplicht tot restitutie van de gemaakte kosten.

Salariswidget voorwaarden

De salariswidget is een gratis tool van Vacatures.nl die werkgevers op hun website kunnen plaatsen om werkzoekenden inzicht te geven in de salarisschalen van functies waarvoor zij mensen zoeken. Via de salariswidget kunnen werkgevers bovendien in contact komen met werkzoekenden, doordat werkzoekenden hun gegevens achterlaten om de salarisindicatie per mail te ontvangen. Voor het gebruik van de salariswidget gelden naast de algemene voorwaarden en het privacybeleid de volgende specifieke voorwaarden.

1. Definities

1.1 - 'Werkgever': rechtspersoon en werkgever, uitzend- of recruitmentbureau; die de salaraiswidget op de eigen website plaatst en Werkzoekenden op de hoogte brengt van salarisschalen van functies waarvoor zij werknemers zoeken en Werkzoekenden wil benaderen voor het vervullen van een vacature;

1.2 - 'Werkzoekende': iedere natuurlijke persoon, die op de website van een werkgever de widget invult om de salarisschaal op te vragen voor een bepaalde functie en daarmee meteen toestemming geeft te worden benaderd door de Werkgever.

2. Gebruik en doelen van de salariswidget

2.1 - Met de salariswidget heeft Vacatures.nl de volgende doelen voor ogen:

 • Werkzoekende inzicht geven in de salarisschalen van een functie waarvoor de Werkzoekende werk zoekt of interesse heeft;
 • Werkgever en Werkzoekende met elkaar in contact brengen teneinde vacatures in te vullen en Werkzoekende aan een baan te helpen;
 • De eigen dienstverlening verbeteren en door gegevens over salarisschalen te verzamelen voor salarisonderzoek.

2.2 - Wanneer een Werkzoekende de salariswidget invult, geeft Werkzoekende expliciete toestemming aan Vacatures.nl om zijn of haar gegevens te delen met Werkgever, zodat Werkzoekende benaderd kan worden door die Werkgever.

2.3 - De salariswidget van Vacatures.nl is mag door Werkgever alleen gebruikt worden om te zoeken naar nieuw personeel; en mag niet worden gebruikt:

 • door elk andere partij en voor enig ander doel dan een Werkgever die eigen medewerkers zoekt, inclusief maar niet uitsluitend, het adverteren met aanbiedingen, producten en services aan Werkzoekenden die hun gegevens hebben achtergelaten via de salariswidget.
 • voor het ongevraagd benaderen van Werkzoekenden per telefoon, e-mail, post, nieuwsbrief etc., tenzij zij hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven aan Werkgever.
 • voor het vinden van of contact opnemen met Werkzoekenden voor promotionele doeleinden, waaronder het werven van Werkzoekenden voor carrièrebeurzen.
 • voor het bemiddelen van werknemers aan derden; cq. het werven van personeel voor iemand anders dan de eigen organisatie.
 • voor het doorverkopen van contactgegevens en andere verkregen informatie over Werkzoekenden aan derden.

2.4 - Gegevens die via de salariswidget worden verkregen, mogen niet worden verstrekt aan derden.

3. Gegevensbescherming

3.1 - Bij het gebruik van salariswidget gaat Werkgever akkoord de gegevens van Werkzoekenden zorgvuldig te verwerken en beheren conform de AVG en andere wet- en -regelgeving.

3.2 - Werkgevers mogen de gegevens die zij via de salariswidget verkrijgen maximaal 30 dagen bewaren.

3.3 - Na 30 dagen moeten alle gegevens van de Werkzoekende worden verwijderd, tenzij de Werkgever zelf expliciet toestemming heeft gekregen van de Werkzoekende om zijn of haar gegevens te bewaren.

3. Gegevensbescherming

3.1 - Bij het gebruik van salariswidget gaat Werkgever akkoord de gegevens van Werkzoekenden zorgvuldig te verwerken en beheren conform de AVG en andere wet- en -regelgeving.

3.2 - Werkgevers mogen de gegevens die zij via de salariswidget verkrijgen maximaal 30 dagen bewaren.

3.3 - Na 30 dagen moeten alle gegevens van de Werkzoekende worden verwijderd, tenzij de Werkgever zelf expliciet toestemming heeft gekregen van de Werkzoekende om zijn of haar gegevens te bewaren.

4. Aansprakelijkheid en garantie

4.1 - Vacatures.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de salariswidget door Werkgever of door derden.

4.2 - Vacatures.nl wijst alle garanties - impliciet en expliciet - af, waaronder (maar niet uitsluitend) garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectueel eigendom en geschiktheid voor een specifiek doel.

4.3 - Werkgever zal Vacatures.nl (inclusief partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers) vrijwaren van en schadeloos stellen tegen (i) iedere aansprakelijkheid (waaronder, doch niet beperkt tot) redelijke juridische kosten en (ii) schadeclaims van derden die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van de voorwaarden door Werkgevers, het gebruik van de salariswidget, het gebruik van de website in het algemeen of overtreding van de overeenkomst.

4.4 - Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische of enige andere (gevolg)schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht eventueel falen van het essentiële doel, ook indien is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

4.5 - Vacatures.nl kan geen garanties geven omtrent de inhoudelijke juistheid van gegevens die Werkzoekenden invullen of salarisschalen die Werkgevers communiceren richting Werkzoekenden.

4.6 - Vacatures.nl wijst alle garanties af die betrekking hebben op de geschiktheid van Werkzoekenden die via de salariswidget hun gegevens achterlaten.

4.7 - Vacatures.nl kan geen garanties geven dat kandidaten die de salariswidget hebben ingevuld reageren op contactverzoeken en dat het gebruik van de salariswidget leidt tot (een) succesvolle bemiddeling(en).

4.8 - Vacatures.nl garandeert niet dat (i) de aangeboden diensten ononderbroken beschikbaar zijn, (ii) de aangeboden diensten up-to-date, veilig of vrij van fouten zijn en (iii) eventuele fouten hersteld worden.

4.9 - Vacatures.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het goed functioneren van de salariswidget op de website van Werkgever. Werkgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de salariswidget.

5. Misbruik

5.1 - Gebruik van de salariswidget door Werkgever voor elk ander doel dan het werven van personeel kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de salariswidget; Vacatures.nl behoudt zich het recht voor Werkgever verder gebruik van de widget te ontzeggen.

5.2 - Misbruik of klachten van Werkzoekenden kunnen eveneens leiden tot uitsluiting.

5.3 - In geval van uitsluiting van de salariswidget - na misbruik of klachten - is Vacatures.nl Werkgever niets verschuldigd.