WMO consulent

Wat is een WMO-consulent?

Een WMO-consulent (ook wel indicatiesteller WMO) is iemand die namens een gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele WMO-voorzieningen. ‘WMO’ staat hierin voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt ernaar gestreefd mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vooral voor voorzieningen als huishoudelijke hulp geldt dat er een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van de aanvrager, aangevuld met de hulp van familie en vrienden. Pas wanneer iemand het op eigen kracht niet redt en ook niet voldoende heeft aan ‘gebruikelijke hulp’ uit de sociale kring, maakt diegene aanspraak op een maatvoorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Andere voorbeelden van ondersteuning op basis van de WMO zijn:

 • Dagbesteding en begeleiding
 • Tijdelijke ondersteuning om mantelzorgers te ontlasten
 • Opvang in geval van huiselijk geweld

Het is de taak van de WMO-consulent om te bepalen of zo’n voorziening moet worden toegewezen.

Wat doet een WMO-consulent?

In algemene zin houdt een WMO-consulent zich namens een gemeente bezig met het afhandelen van aanvragen op het gebied van WMO-voorzieningen. De concrete werkzaamheden zijn doorgaans de volgende:

 • Inventariseren van binnengekomen WMO-aanvragen en –meldingen
 • Verrichten van (dossier)onderzoek
 • Laten uitvoeren van onderzoek naar ergotherapeutische of bouwkundige voorzieningen
 • Voeren van intake- en verhelderingsgesprekken met cliënten (middels huisbezoeken of telefonisch)
 • In kaart brengen van de mogelijkheden van zelfredzaamheid en hulp van de sociale kring
 • Voeren van overleg met zorgaanbieders, leveranciers, aannemers en andere externe partijen
 • Beoordelen van persoonlijke plannen in het kader van pgb-begeleiding (persoonsgebonden budget)
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor zorgvoorzieningen
 • Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen

Waar werken WMO-consulenten?

WMO-consulenten zijn werkzaam bij gemeenten. Vaak maken ze deel uit van een wijkteam, waarbij ze samenwerken met andere zorgprofessionals. Ze hebben tijdens hun werk bijvoorbeeld te maken met beleidsmedewerkers, zorgconsulenten, consulenten jeugd, consulenten werk en inkomen, wijkteammedewerkers, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Daarnaast onderhouden WMO-consulenten contact met het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Hoe word je WMO-consulent?

Voor de functie van WMO-consulent wordt over het algemeen ervaring gevraagd in een vergelijkbare rol bij een overheidsinstelling of zorgorganisatie. Daarnaast is vaak een relevante opleiding vereist op hbo- of mbo-niveau, bijvoorbeeld:

 • Bewegingsagoog / Sport-en bewegingscoördinator (mbo)
 • Ergotherapie (hbo)
 • Fysiotherapie (hbo)
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (hbo)
 • Sociaal juridische dienstverlening (SDJ, hbo)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH, hbo)
 • Toegepaste psychologie (hbo)