Pedagogisch medewerker

Wat is een pedagogisch medewerker?

Een pedagogisch medewerker is iemand die zich, meestal in de jeugdzorg of kinderopvang, bezighoudt met het begeleiden, verzorgen en bijstaan van kinderen en/of jongeren. In de jeugdzorg hebben ze te maken met kinderen of jongeren met problemen op bijvoorbeeld sociaal, economisch, psychisch of psychologisch gebied, terwijl dit in de kinderopvang niet het geval hoeft te zijn.

Wat doet een pedagogisch medewerker?

De taken van pedagogisch medewerkers zien er over het algemeen als volgt uit (waar ‘kinderen’ staat, kan ‘kinderen en/of jongeren’ gelezen worden):

 • Opstellen van pedagogisch beleidsplan (in samenwerking met collega’s)
 • Opstellen van een planning, dagindeling en verdeling van de werkzaamheden met collega’s
 • Zorgdragen voor een goede overdracht van en aan collega’s
 • Begeleiden van kinderen (individueel en in groepen) bij dagelijkse activiteiten op basis van het pedagogisch beleidsplan
 • Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen
 • Vastleggen van de ontwikkeling van kinderen
 • Rapporteren over de vorderingen en knelpunten in de ontwikkeling (aan managers en/of andere betrokkenen)
 • Informeren van ouders/verzorgers omtrent de gang van zaken binnen de groep en de situatie van individuele kinderen
 • Onderhouden van contacten met de scholen van schoolgaande kinderen
 • Verrichten van lichte huishoudelijke handelingen
 • (Mede) beheren van voorraden en de hygiëne van de ruimte
 • Voeren van werkoverleg met andere pedagogisch medewerkers en overige betrokkenen
 • Eventueel begeleiden van groepshulpen, stagiairs en/of stagiaires

Waar werken pedagogisch medewerkers?

Pedagogisch medewerkers kunnen werkzaam zijn bij onder meer kinderdagverblijven, BSO’s (buitenschoolse opvang), peuterspeelzalen, jeugdzorginstellingen, gezinshuizen, logeerhuizen en crisisopvangcentra. Collega’s met wie een pedagogisch medewerker te maken kan krijgen, zijn bijvoorbeeld medewerkers jeugdzorg, leerkrachten basisonderwijs en maatschappelijk werkers.

Hoe word je pedagogisch medewerker?

Voorbeelden van opleidingen waarmee je pedagogisch medewerker kunt worden, zijn:

 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) (hbo)
 • Sociaal pedagogisch werker 3 (SPW-3) (mbo)
 • Sociaal pedagogisch werker 4 (SPW-4) (mbo)
 • Sociaal-cultureel werker (SCW) (hbo)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) (hbo)
 • Pedagogiek (hbo)
 • Pedagogisch medewerker jeugdzorg (mbo)
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 (mbo)
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang 4 (mbo)