Griffier

Wat is een griffier?

Een griffier is iemand die in een rechtbank of binnen het openbaar bestuur een secretariële, administratieve en adviserende rol bekleedt. De griffier is over het algemeen ook verantwoordelijk voor het functioneren van de griffie.

Wat is een griffie?

Binnen de overheid is de griffie de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad (raadsgriffie) of van Provinciale Staten (statengriffie). Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is dit orgaan ingevoerd om onafhankelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de volksvertegenwoordigers.

De rechterlijke griffie is een autonome dienst binnen een rechtscollege, die fungeert als secretariaat van een rechtbank of gerechtshof. Binnen de griffie worden alle documenten bewaard en beheerd.

Wat is een griffie?

Binnen de overheid is de griffie de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad (raadsgriffie) of van Provinciale Staten (statengriffie). Sinds de invoering van het dualisme in 2002 is dit orgaan ingevoerd om onafhankelijke ondersteuning te kunnen bieden aan de volksvertegenwoordigers.

De rechterlijke griffie is een autonome dienst binnen een rechtscollege, die fungeert als secretariaat van een rechtbank of gerechtshof. Binnen de griffie worden alle documenten bewaard en beheerd.

Wat doet een griffier?

De concrete taken van een griffier hangen af van de omgeving waarin deze werkzaam is. Per werkgebied zien de taken er over het algemeen als volgt uit:

Griffier in de rechtbank

 • Samenstellen van een analyse van een rechtszaak vooraf
 • Verlijden van akten waarmee hij belast is (eenvoudig gezegd: zorgdragen voor ondertekening)
 • Verstrekken van uittreksels, uitgiften of afschriften van akten
 • Voor het publiek toegankelijk stellen van de griffie
 • Verzorgen en verspreiden van alle relevante stukken voor een rechtszaak (voor beide partijen)
 • Toetsen van de stukken op juridische en vormelijke juistheid
 • Bespreken van bijzonderheden met de rechter
 • Notuleren van het verloop van de zitting
 • Eventueel uitschrijven van het vonnis van de rechter
 • Bespreken van het vonnis met de rechter
 • Voeren van de boekhouding van de griffie

Griffier bij overheden

 • Fungeren als eerste adviseur van ambtelijke functionarissen (bijvoorbeeld leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten of de voorzitter van de Tweede Kamer)
 • Verslag en advies uitbrengen omtrent interne en externe ontwikkelingen
 • Poneren van voorstellen gericht op verbetering van procedures
 • Organiseren van gesprekken tussen overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen (ook uit andere onderdelen van de organisatie)
 • Deelnemen aan driehoeksoverleg (bijvoorbeeld met burgemeester, politiechef en officier van justitie)
 • Formuleren van beleidsplannen en –nota’s
 • Leidinggeven aan eventuele raadsadviseurs en griffiemedewerkers
 • Onderhouden van interne en externe contacten (namens de raad, fractie, etc.)

Waar werken griffiers?

Griffiers werken bij rechtbanken, gerechtshoven, kantongerechten, de Hoge Raad, Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten of gemeenteraden. Mensen met wie ze tijdens hun werk in aanraking komen zijn bijvoorbeeld officieren van justitie, rechters, advocaten, bodes, persvoorlichters, politiecommissarissen, ambtenaars, burgemeesters, wethouders, raadsleden, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

Hoe word je griffier?

Om als griffier te kunnen werken, heb je in de meeste gevallen een hbo- of wo-opleiding nodig. Voorbeelden van relevante opleidingen zijn:

 • Rechtsgeleerdheid (wo)
 • Rechten (hbo)
 • Bestuurskunde (hbo/wo)
 • Overheidsmanagement (hbo)
 • Politicologie (wo)

De belangen van griffiers in Nederland worden behartigd door de Vereniging van Griffiers (VvG).