Vacatures.nl

Ziek melden: dit zijn je rechten en plichten

Ziek zijn en een paar dagen thuis blijven van werk; het gebeurt iedereen wel eens. Wat de regels zijn rondom ziek melden, verschillen van organisatie tot organisatie. Meestal is een telefoontje naar of berichtje aan je leidinggevende in de ochtend voldoende.

Het is niet gek als je manager je vraagt naar de aard van je klachten. Die zal immers willen weten hoe ernstig je klachten zijn en wanneer hij of zij je weer terug kan verwachten. Maar wist je dat je niet verplicht bent alle details over je ziekte aan je werkgever te melden? In dit artikel zetten we op een rij wat je rechten en plichten zijn als je je ziek meldt.

Dit ben je verplicht te melden...

Voel je je niet goed en is het nodig dat je een of meerdere dagen thuis blijft, dan meld je je ziek. Hoe je dit doet, staat meestal beschrijven in een verzuimreglement of -protocol. Je bent verplicht je werkgever de volgende gegevens te verstrekken:

  • op welk adres je verblijft en waar je te bereiken bent;
  • hoe lang je ongeveer verwacht ziek te blijven;
  • of je afwezigheid samenhangt met werkgerelateerde oorzaken;
  • wat er op je werkplanning staat en welke werkzaamheden er moeten worden overgenomen.

Als je een verkeersongeluk hebt gehad, waarvan de oorzaak bij iemand anders ligt, wil je werkgever dit ook weten. Mogelijk kan die in dat geval namelijk kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

…en dit hoef je niet te vertellen

Je hoeft je werkgever niet te vertellen wat er precies mankeert. Hoewel je werkgever dit hoogstwaarschijnlijk uit belangstelling zal vragen, mag hij nergens registreren wat de oorzaken en aard van je klachten zijn. Ook niet als ze te maken hebben met een zwangerschap. Het is dus aan jou om hier wel of geen openheid over te geven.

Krijg je je loon doorbetaald bij ziekte?

Als je een paar dagen ziek bent, krijg je je loon normaal gesproken gewoon doorbetaald. Maar het kan geen kwaad om even te kijken of hierover iets vermeld staat in je arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregels. Het kan zijn dat er ‘wachtdagen’ zijn opgenomen in je contract. Dit betekent dat je over de eerste twee dagen van je ziekte geen loon krijgt uitbetaald. Dit doen werkgevers om zogenaamde ‘baaldagen’ tegen te gaan en de drempel om jezelf ziek te melden te verhogen.

Mocht je langer ziek zijn, dan is je werkgever verplicht twee jaar minimaal 70 procent van je loon uit te betalen. Komt je inkomen hierdoor onder het minimumloon, dan moet je werkgever dit bedrag in het eerste jaar aanvullen. In het tweede jaar geldt de 70 procent als norm. Wel kun je dan een aanvulling aanvragen vanuit het UWV als je onder het sociaal minimum komt.

Wanneer komt de bedrijfsarts om de hoek kijken?

Iedere organisatie is bij wet verplicht een bedrijfsarts aan te stellen. Bij een paar dagen afwezigheid krijg je meestal niet direct te maken met de bedrijfsarts. Een ander verhaal is het wanneer je wel heel vaak ‘een paar dagen ziek bent’. Je werkgever kan zelf bepalen wanneer die een beroep doet op de bedrijfsarts. Andersom geldt overigens hetzelfde; jij als werknemer kunt altijd een bedrijfsarts raadplegen als je daar behoefte aan hebt.

Als je langer ziek bent dan ‘slechts een paar dagen’, krijg je te maken met een bedrijfsarts. Het is aan je werkgever om te bepalen wanneer die arts precies wordt ingeschakeld, maar meestal is dit na een week. De bedrijfsarts neemt dan contact met je op om een (telefonisch) gesprek in te plannen, zodat jullie samen de klachten en consequenties van je ziekte kunnen bespreken. Je bent verplicht je medewerking te verlenen aan de bedrijfsarts.

Is wat je vertelt tegen de bedrijfsarts vertrouwelijk?

Eigenlijk geldt voor de bedrijfsarts hetzelfde als wat voor jou geldt ten opzichte van je werkgever. Als jij dat niet wilt, mag de arts dus niet vertellen wat je klachten precies zijn. Wel kan de bedrijfsarts - in tegenstelling tot je werkgever - je vragen een vragenlijst in te vullen over je ziektebeeld en -geschiedenis, maar deze gegevens mag hij of zij niet één op één doorspelen naar je werkgever.

Het volgende geeft de bedrijfsarts wel aan de werkgever door:

  • wat voor werk je wel en niet kan doen en voor hoe lang;
  • hoe je herstel verloopt;
  • wat jij en je werkgever kunnen doen om ervoor te zorgen dat je (toch een gedeelte van) je taken weer kunt oppakken, bijvoorbeeld adviezen voor aanpassing van je werkzaamheden of uren;
  • hoe lang je naar verwachting afwezig bent;

De bedrijfsarts velt een oordeel over jouw gezondheid en over de mate waarin je werk kan verrichten. In principe is dit advies leidend, maar je kunt wel vragen om een second opinion als je het niet eens bent met het oordeel.

Ziek melden bij psychische klachten

Stel, je zit even niet zo lekker in je vel, onder meer omdat je veel druk en stress ervaart op je werk. Is dat dan een reden om je ziek te melden? Het is in principe aan jou om vast te stellen wanneer je je wel of niet in staat voelt om te werken. Om te voorkomen dat het zover komt, is het aan te raden om in een zo vroeg mogelijk stadium te melden als het niet zo goed met je gaat. Je kunt dan samen met je leidinggevende bekijken wat je op werkgebied kunt doen om de situatie te veranderen.

Langer ziek, en dan?

Als je voor langere tijd ziek bent, bijvoorbeeld omdat je een burn-out hebt, maak je met de bedrijfsarts of arbodienst een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat je kunt terugkeren op je werkplek. Die begeleidt je gedurende dit traject. Lees meer over wat je kunt verwachten als je langdurig ziek bent.