Vacatures.nl

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (ook wel afgekort tot Wvp) is sinds 2012 van kracht. Deze wet is bedoeld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is te verminderen en bevat regels waaraan werkgevers en werknemers zich dienen te houden in geval van langdurig ziekteverzuim. Uitgangspunt hierbij is dat effectief en snel ingrijpen ervoor zorgt dat het verzuim korter is. De maatregelen zijn vooral gericht op het eerste jaar van de ziekmelding.

Verplichtingen op basis van de Wvp

De Wet verbetering poortwachter kent enkele verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers:

  • Ziektegevallen dienen uiterlijk na een week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de bedrijfsarts of arbodienst
  • Wanneer een werknemer zes weken ziek is, stelt de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse op. Hierin wordt vermeld wat de reden van ziekmelding is, wat de herstelmogelijkheden zijn en wanneer wordt verwacht dat de werknemer het werk kan hervatten.
  • Binnen een periode van acht weken na ziekmelding (twee weken na de probleemanalyse) stellen werkgever en werknemer in overleg een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak geven beide partijen aan wat ze gaan doen zodat de werknemer het werk kan hervatten.
  • De werknemer kiest, samen met de werkgever, een casemanager: iemand die de uitvoering van het plan van aanpak begeleidt en controleert
  • Werkgever en werknemer bespreken iedere zes weken de voortgang
  • In de 42e ziekteweek meldt de werkgever de werknemer ziek bij het UWV
  • Tussen de 46e en 52e ziekteweek wordt een eerstejaarsevaluatie opgemaakt, waarin beide partijen terugkijken op het eerste jaar en vaststellen wat de doelen zijn voor de komende periode
  • Indien de werknemer na twintig maanden nog altijd ziek is, dan stelt hij in samenwerking met de werkgever een re-integratieverslag op, waarin concrete afspraken en plannen staan voor de geplande werkhervatting
  • Mochten alle inspanning nog niet hebben geleid tot werkhervatting, dan ontvangt de werknemer in de 87e ziekteweek een WIA-aanvraagformulier

Veelgestelde vragen over de Wet verbetering poortwachter

Wat gebeurt er wanneer een werknemer zich niet aan de regels houdt?

Indien een werknemer niet meewerkt aan de Wvp-procedure, kan de werkgevers sancties toepassen. Voorbeelden hiervan zijn korting op het loon en zelfs beëindiging van het arbeidscontract. Ook het UWV kan iemand korten op de uitkering wanneer deze persoon zich niet aan de regels houdt.

Wat gebeurt er wanneer een werkgever zich niet aan de regels houdt?

Net als de werknemer kan ook de werkgevers sancties opgelegd krijgen wanneer deze zich niet houdt aan de Wvp-afspraken. Zo kan de werkgever verplicht worden het loon van de werknemer door te betalen.

Wordt mijn loon doorbetaald wanneer ik ik ziek ben?

Ja, werkgevers zijn verplicht om zieke medewerkers twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Voor het eerste jaar dient de uitbetaling ten minste gelijk te zijn aan het minimumloon. In sommige gevallen, wanneer een werkgever niet kan aantonen dat deze genoeg heeft gedaan om de werknemer te laten re-integreren, kan deze zelfs worden verplicht het derde ziektejaar loon door te betalen.