Vacatures.nl

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract is een document waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd. De werknemer is in loondienst van de werkgever: dit wordt ook wel een dienstbetrekking of dienstverband genoemd.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De werknemer is in dienst van de werkgever: de laatste bepaalt de werkinhoud en kan opdrachten geven
 • De werknemer ontvangt loon voor de verrichte werkzaamheden
 • De werknemer voert zelf het werk uit waarvoor hij is aangenomen

Inhoud van een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst moeten in elk geval de volgende zaken zijn vastgelegd:

 • Naam en woonplaats van werknemer en werkgever
 • Plaats of plaatsen waar het werk wordt verricht
 • Datum van indiensttreding
 • Functie (of uitleg over het soort werk dat wordt verricht)
 • Duur van het contract (in geval van een tijdelijk dienstverband)
 • Aantal werkuren (per dag of per week)
 • Hoogte van het salaris
 • Moment van uitbetalen van het salaris
 • Aantal vakantiedagen
 • Hoogte van de vakantietoeslag
 • Opzegtermijn

Indien van toepassing bevat de arbeidsovereenkomst nog de volgende zaken:

 • Lengte van de proeftijd
 • Pensioenregeling
 • Concurrentiebeding
 • Cao

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer in de arbeidsovereenkomst de duur van het dienstverband is afgesproken (bijvoorbeeld: één jaar) is er sprake van een tijdelijk contract, oftewel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In de meeste gevallen kan een contract voor bepaalde niet tussentijds worden opgezegd (dit geldt voor beide partijen).

In de volgende gevallen gaat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij verlenging automatisch over in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

 • De werknemer heeft drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gekregen die telkens binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten.
 • De werknemer werkt ten tijde van het nieuwe contract langer dan 36 maanden voor dezelfde werkgever (met een maximale tussenperiode van drie maanden)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract, is een overeenkomst zonder einddatum, die geldt totdat een van de partijen het contract opzegt. Werknemers dienen zich bij opzegging te houden aan de in het contract vastgelegde opzegtermijn. Voor werkgevers geldt dat zij zich aan de regels van ontslag dienen te houden: er moet ofwel een goede reden zijn voor het ontslag, ofwel een ‘wederzijds goedvinden’. Dit laatste houdt in dat werknemer en werkgever het eens zijn over de beëindiging van het contract.

Veelgestelde vragen over de arbeidsovereenkomst

Waar moet mijn werkgever zich aan houden bij een arbeidsovereenkomst?

Allereerst dienen werkgevers zich te houden aan de afspraken in het contract en de cao. Daarnaast zijn ze verplicht het salaris op tijd te betalen en een loonstrook te verstrekken. Verder zijn er nog enkele wetten en besluiten waaraan werkgevers zich moeten houden. De belangrijkste hiervan zijn:

 • Burgerlijk Wetboek (BW)
 • Arbeidstijdenwet (ATW)
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Wet arbeid en zorg
 • Wetgeving betreffende gelijke behandeling (van onder meer mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijd- en deeltijdkrachten, mensen met een vast en een tijdelijk contract)
 • Ontslagbesluit
 • Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (BBA)

Heb ik recht op een aangepast contract als ik structureel overwerk?

Ja, als blijkt dat het overwerk structureel is, moet het contract worden aangepast aan het werkelijke aantal uren. Op basis van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) kan de werknemer een verzoek doen tot uitbreiding van het aantal arbeidsuren. Als de werkgever het hier niet mee eens is, dient hij aan te tonen dat het overwerk van tijdelijke aard is. Kan dit niet worden aangetoond, dan is de werkgever verplicht het verzoek van de werknemer te honoreren.