Vacatures.nl

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de belangenvereniging van de uitzendbureaus in Nederland. De bond, opgericht in 1961, vertegenwoordigt ongeveer 65% van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen, onder meer met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, veiligheid op de werkvloer, gedragsregels en het afdragen van sociale premies.

Doelstelling en taken van de ABU

De ABU stelt zich ten doel de collectieve belangen van de leden te behartigen door middel van een voorwaardenscheppend beleid. Dit beleid is erop gericht de markt te verruimen waar het gaat om de beschikbaarheid van arbeidskrachten. De vier hoofdtaken van de ABU zijn daarbij:

  • Optreden als belangenbehartiger voor de leden, teneinde de uitzendmarkt verder te ontwikkelen
  • Fungeren als vertegenwoordiger van de uitzendbranche, gericht op een het creëren en waarborgen van een optimaal (bedrijfs)juridisch, sociaal en economisch kader voor uitzendwerk
  • Bieden van informatie, advies en dienstverlening aan de leden omtrent zowel individuele als collectieve aspecten van uitzendarbeid
  • Verstrekken van informatie aan derden op het gebied van (bedrijfs)juridische, sociale en economische aspecten van uitzendwerk

Activiteiten van de ABU

Tot de activiteiten die de ABU onderneemt behoren onder meer het in gesprek gaan met partijen als de overheid (lokaal, regionaal en landelijk), werkgevers, werknemersorganisaties en politici. Daarnaast voert de vereniging lobby’s gericht op het verwezenlijken van specifieke veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn de ABU-campagnes gericht op de Wet Uniformering Loonbegrippen (WUL) en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering (WVA). Ook maakt het ABU zich sterk voor een goede en duidelijke wetgeving op het gebied van flexmigranten, onder andere in de ontwikkeling van de Nationale Intentieverklaring ‘Huisvesting voor Arbeidsmigranten’. Ten slotte was de ABU de initiatiefnemer van het ontwikkelen van een cao voor uitzendkrachten.

Veelgestelde vragen over de ABU

Hoe kan ik nagaan of een uitzendbureau lid is van de ABU?

Vaak geven uitzendbureaus op hun website aan of ze zijn aangesloten bij de ABU. Daarnaast biedt de website van de ABU een complete ledenlijst, waarin alle aangesloten hoofdkantoren en vestigingen zijn opgenomen.

Wat moet ik doen als ik een conflict heb met een uitzendbureau?

Wanneer je een conflict hebt met een uitzendbureau, bijvoorbeeld over de toepassing van het cao, kun je contact opnemen met de Geschillencommissie voor het Uitzendwezen, onderdeel van de ABU. Daarnaast kun je je voor ondersteuning wenden tot de rechtswinkel, die vestigingen heeft in heel Nederland.